Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

„Moje ulubione mleczne danie” konkurs ogólnopolski atrakcyjne nagrody

2015-03-16 18:18:11, komentarzy: 0Regulamin konkursu „Moje ulubione mleczne danie”

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs kulinarny prowadzony pod nazwą „Moje ulubione mleczne danie” (zwany dalej konkursem), organizowany w ramach programu „Mam kota na punkcie mleka”, który jest finansowany ze środków: Unii Europejskiej, Rządu Rzeczpospolitej oraz Funduszu Promocji Mleka.

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Polska Izba Mleka z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 7/23, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000307577, NIP 542-30-85-199, REGON 200214918, zwana dalej „Organizatorem”. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze. zm.). Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu na podstawie umowy innym osobom trzecim, w tym MCC - Marketing & Communications Consultants Agnieszka Bajur, Elżbieta Radzka - Ferenc Spółka Jawna, jedynie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego uczestników, w szczególności polegających na przyznawaniu i wydawaniu nagród. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

 1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej www.mamkotanapunkciemleka.pl.

 

 1. Zgłoszenia do konkursu można dokonywać w okresie od dnia 9 marca do dnia 30 kwietnia (decyduje data nadania przesyłki).

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas II-VI szkoły podstawowej oraz uczniowie klasy I gimnazjum, ze szkół objętych programem „Mam kota na punkcie mleka” pod warunkiem, że szkoła bierze udział w programie „Mam kota na punkcie mleka”, bądź przystąpi do tego programu przed datą zamknięcia przyjmowania zgłoszeń konkursowych.

 

§2

             ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

 1. 1.    Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu ulubionej potrawy, której głównym składnikiem jest wybrany produkt nabiałowy (np. mleko, maślanka, jogurt, kefir, ser biały, ser żółty). Uczestnik konkursu ma za zadanie udokumentować efekty kulinarnych starań w formie zdjęcia albo rysunku, wraz z podaniem przepisu na przygotowane danie. Rysunki oraz fotografie nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane i muszą stanowić oryginalną twórczość Uczestników Konkursu.

 

 1. Przepis może dotyczyć dowolnego dania z zakresu potraw (na śniadanie/ obiad/ kolację/ deser/ przekąskę). Zarówno w przepisie, jak i na ilustracji lub zdjęciu dołączonym do zgłoszenia nie mogą być podane, ani eksponowane marki produktów.

 

 1. 3.    Przepis może być napisany odręcznie bądź komputerowo

 

 1. 4.    Treść przepisu nie może przekroczyć formatu A4.

 

 1. 5.    Technika prac rysunkowych: w dowolnej płaskiej technice plastycznej. Prace przestrzenne nie będą oceniane.

 

 1. 6.    Praca rysunkowa nie może przekroczyć formatu A4.

 

 1. 7.    Zdjęcie powinno być nagrane na płycie CD lub pendrive, w formacie JPG o rozdzielczości 300 DPI. Wymagana wielkość zdjęcia to co najmniej 2000 pikseli na dłuższym boku.

 

 1. 8.    Zadanie konkursowe nie może być pracą zbiorową.

 

 1. 9.     W celu wzięcia udziału w Konkursie, nauczyciel zgłaszający Uczestnika Konkursu,  powinien w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu dokonać zgłoszenia do Konkursu (dalej „Zgłoszenie”) na adres MCC - Marketing & Communications Consultants Agnieszka Bajur, Elżbieta Radzka-Ferenc Spółka Jawna, ul. Wilcza 28/10, 00-544 Warszawa, które obejmuje następujące elementy:

1) pracę w formie zdjęcia albo rysunku wraz z przepisem, wykonaną przez Uczestnika Konkursu;

2) nazwę szkoły, adres szkoły, imię i nazwisko zgłaszanego Ucznia, numer klasy, imię, nazwisko, adres e-mail lub nr kontaktowy nauczyciela zgłaszającego;

3) zgodę na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela zgłaszającego przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu i wydania nagród;

4) imię i nazwisko Uczestnika, datę urodzenia Uczestnika, nazwisko i adres e-mail lub nr kontaktowy przedstawiciela ustawowego Uczestnika oraz zgodę przedstawiciela ustawowego Uczestnika na dokonanie Zgłoszenia przez Uczestnika, a także na przetwarzanie danych osobowych przedstawiciela ustawowego i Uczestnika w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu i wydania nagród;

5) oświadczenie przedstawiciela ustawowego Uczestnika dotyczące utworu zgłaszanego w Konkursie i autorskich praw majątkowych do tego utworu, w szczególności, że utwór ten nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw autorskich;

6) zgodę na zamieszczenie utworu zgłoszonego do Konkursu na stronie internetowej www.mamkotanapunkciemleka.pl oraz na opublikowanie prac konkursowych w postaci książki;

7) zobowiązanie do przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu na Organizatora;

8) oświadczenie dotyczące potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

 

 1. 10.                                                                                                                                            Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych zapisanych w niniejszym regulaminie w szczególności nieczytelne, niekompletne, nieprawidłowe, wykonane w innym formacie bądź inną techniką nie będą oceniane. 

 

 1. 11.  Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.

 

 1. 12.   Organizator będzie weryfikował poprawność przesyłanych Zgłoszeń. Zgłoszenia bez podania danych osobowych nauczyciela zgłaszającego i wszystkich elementów wskazanych w § 2 ust. 9 niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

 

 1. 13.  Każdy uczeń może wysłać jedno Zgłoszenie w czasie trwania Konkursu, w wypadku przysłania większej liczby Zgłoszeń pod uwagę będzie brane pierwsze Zgłoszenie otrzymane przez Organizatora.

 

 1. 14.  Zabronione jest przesyłanie prac konkursowych, które zawierają wulgaryzmy, słowa powszechnie uważane za obraźliwe, inne opisy powszechnie uważane za obraźliwe lub które mogą być uznane za naruszające prawo lub dobre obyczaje, bądź dobra osobiste lub uczucia osób trzecich, w szczególności treści wulgarne, propagujące przemoc, dyskryminację. Zgłoszenie zawierające wskazane wyżej treści nie będzie brać udziału w Konkursie.

 

§3

KOMISJA KONKURSU

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, w co najmniej trzyosobowym składzie (zwana dalej „Komisją Konkursową”).
 2. Organizator ma prawo odwołać członka Komisji Konkursowej lub wyznaczyć dla niego zastępstwo, jeżeli ze względu na szczególne okoliczności członek Komisji Konkursowej nie może sprawować swoich funkcji.
 3. Z posiedzeń Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej mają charakter uznaniowy.
 4. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie:

1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2) wyłonienie zwycięzców nagrody głównej Konkursu,

3) ogłoszenie wyników Konkursu,

4) rozpatrywanie reklamacji uczestników.

§4

NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

1) 100 (stu) uczestników konkursu, których prace zostaną wyróżnione otrzymają nagrody pocieszenia w postaci koszulki z wizerunkiem Kota Mleczysława o wartości 43 zł (brutto);

2) 40 (czterdziestu) laureatów konkursu oraz nauczyciel zgłaszający, których prace zostaną najwyżej ocenione otrzymają nagrody główne w postaci aparatów cyfrowych o wartości 330 zł (brutto);

3) 40 (czterdziestu) laureatów konkursu, niezależnie od nagrody wskazanej w § 4 ust.  1 punkt 2, otrzymają także nagrodę w postaci książki kucharskiej dla dzieci autorstwa znanego szefa kuchni o wartości 34 zł (brutto) oraz zaproszenie na warsztaty kulinarne w profesjonalnym studium kulinarnym w Warszawie. Warsztaty kulinarne prowadzone będą przez znanego szefa kuchni.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu na inne oraz prawo do zmiany terminu, miejsca i formy wręczenia nagród, bez podawania przyczyn dokonanych zmian, jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na wartość nagród.

§5

ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD PRZEZ KOMISJĘ

 1. Nagrody  główne oraz nagrody pocieszenia zostaną przyznane na posiedzeniu Komisji Konkursowej, która na podstawie wysłanych Zgłoszeń wyłoni najlepsze prace konkursowe oraz prace, które zostaną wyróżnione.
 2. Przy przyznawaniu nagród Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria:

1)     spełnienie warunków formalnych wymienionych w § 2  niniejszego Regulaminu;

2)             oryginalność i elementy artystyczne przesłanej pracy,

3)             walory zdrowotne dania,

4)             możliwość powtórzenia dania według wskazanego przepisu.

 

§6

ZASADY OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU  ORAZ ZASADY WYDANIA NAGRÓD

 1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane przez Organizatora na stronie www.mamkotanapunkciemleka.pl w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do dokonywania zgłoszeń do Konkursu.

 

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygraniu nagrody głównej w terminie 2 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez nauczyciela zgłaszającego. W wiadomości e-mail nauczyciel zgłaszający zostanie poproszony o przekazanie Organizatorowi w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora (decyduje data stempla pocztowego) podpisanego przez przedstawiciela ustawowego uczestnika oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do utworu.
 2. Organizator pokrywa koszty jednego noclegu każdego laureata konkursu oraz jego opiekuna, w miejscu wskazanym przez Organizatora, w przeddzień warsztatów kulinarnych w Warszawie oraz koszty dojazdu każdego laureata konkursu wraz z opiekunem środkami komunikacji publicznej do kwoty 350 zł za osobę.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody głównej jest podpisanie przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika oświadczeń dotyczących nieodpłatnego przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do  pracy konkursowej sporządzonej przez Uczestnika. Umowa będzie dotyczyła przeniesienia autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania - nadawanie, reemitowanie oraz odtwarzanie, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publiczne udostępnianie utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Nagrody, które nie zostaną wydane z przyczyn niezależnych od Organizatora, pozostają do jego dyspozycji.
 2. Nagrody pocieszenia zostaną wysłane uczestnikom konkursu za pośrednictwem poczty bądź kuriera.
 3. Przy odbiorze (wydaniu) nagród przedstawiciel ustawowy Uczestnika jest zobowiązany pisemnie potwierdzić odbiór nagrody w Konkursie na dokumencie przedstawionym przez osobę doręczającą/wydającą nagrodę rzeczową. 
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny.
 5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

§7

PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ NAGRODZONYCH PRAC

1.   Zgodnie z art. 921 § 3 k.c. Organizator z chwilą wydania nagrody nabywa bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych nieodpłatnie własność nagrodzonej pracy konkursowej.   Postanowienie to stosuje się również do autorskich praw majątkowych. Z chwilą przekazania nagrody przechodzą nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych.  Uczestnikom Konkursu, których prace zostały nagrodzone oprócz nagród nie przysługuje żadne dalsze wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności prac konkursowych i autorskich praw majątkowych do nich. Uczestnicy, których  prace konkursowe zostały nagrodzone - zobowiązują się podpisać oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pod rygorem utraty prawa do nagrody.

2.   Przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), tj.:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony powyżej - wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

      Ponadto, Organizator ma prawo do rozpowszechniania pracy konkursowej bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu poszczególnych autorów; prawo do korzystania i rozpowszechnia opracowań pracy konkursowej, prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego, prawo do zmieniania i łączenia z innymi utworami.

§ 8

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.   Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

2.   Reklamacja powinna zawierać:

1) dopisek na kopercie: „Moje ulubione mleczne danie”;

2) wskazanie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu kontaktowego;

3) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

4) podpis reklamującego.

3.   Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wysłanym w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 2. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. 3.        Regulamin Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mamkotanapunkciemleka.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 

 

 

Polityka prywatności

 1. 1.       Każdy z Uczestników biorących udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. 2.       Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane mogą zostać powierzone na podstawie umowy innym podmiotom trzecim, w tym MCC- Marketing & Communications Consultants Agnieszka Bajur, Elżbieta Radzka- Ferenc Spółka Jawna, jedynie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających na przyznawaniu i wydawaniu nagród. Dane Uczestników Konkursu przetwarzane będą przez Organizatora konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu i wydania nagród.

 

 1. 3.       Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. 4.       Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

 

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW