Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Ciekawy konkurs ogólnopolski "Telefonem ucz się i odkrywaj świat!”

2015-03-12 17:51:27, komentarzy: 0

„Telefonem ucz się odkrywaj świat!”

"Edukacja z Panem T.I.K-iem"


O konkursie

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu  okładki zeszytu szkolnego pokazującej, jak można wykorzystać  urządzenia mobilne (np. telefon, tablet)  
oraz darmowe aplikacje na te urządzenia, do nauki.
Projekt  okładki musi być wykonany w oparciu o szablon (plik z zakładki DO POBRANIA)  w dowolnym programie graficznym.
Nie wolno zmieniać parametrów szablonu, w oparciu o który powstanie praca konkursowa. 
Zwycięzkie projekty zostaną wydrukowane i rozesłane do wybranych szkół.


REGULAMIN KONKURSU WRAZ Z TERMINARZEM V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego Edukacja z Panem TIK-iem Organizatorzy:

 Polskie Towarzystwo Informatyczne

 Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Starzyńskiego w Warszawie


OPIS KONKURSU: „Telefonem ucz się i odkrywaj świat”, to kolejna, już V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Edukacji z Panem T.I.K-iem” poświęcona Internetowi i pracy w sieci, organizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Starzyńskiego w Warszawie.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Celem konkursu jest poruszenie tematyki dotyczącej możliwości wykorzystania przez ucznia urządzeń mobilnych, takich jak tablet czy telefon oraz darmowego oprogramowania do nauki w szkole i w domu. Uczniowie mają za zadanie zaprojektować okładkę zeszytu szkolnego, gdzie pokażą w jaki sposób urządzenia mobilne mogą wspierać naukę ucznia.


ADRESACI KONKURSU: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych OBSZAR: cała Polska


CELE KONKURSU: Celem jest:

 rozbudzanie zainteresowań informatycznych

 zwrócenie uwagi nauczycieli, rodziców i uczniów na możliwości zastosowania urządzeń mobilnych – telefonów, tabletów (będących wśród uczniów powszechnie dostępnym urządzeniem) do nauki (bez ponoszenia dodatkowych kosztów), w oparciu o dostępny Internet i darmowe aplikacje.

 Obudzenie kreatywności uczniów i wyszukiwanie ciekawych rozwiązań zastosowania urządzeń mobilnych do nauki na różnych przedmiotach. „Edukacja z Panem T.I.K-iem – Telefonem ucz się i odkrywaj świat”


 TERMINARZ:

 10.03.2015 - 10.04.2015 - rejestracja i nadsyłanie prac konkursowych

 27.04.2015 - ogłoszenie listy laureatów

 12.05.2015 – oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród w Warszawie Zasady ogólne


1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Na udział w konkursie uczniów niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

3. Pracę konkursową uczeń wykonuje samodzielnie.

4. Praca musi spełniać wymogi prawa autorskiego.

5. Jeden uczeń może zgłosić maksymalnie trzy prace konkursowe.

6. Ucznia do konkursu w imieniu szkoły zgłasza nauczyciel na podstawie Karty Rejestracji. Druk Karty Rejestracji należy pobrać ze strony konkursowej www.konkurs2015.ecdl.pl

7. Szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę uczniów.

8. Pracę konkursowa wykonuje uczeń całkowicie samodzielnie na komputerze w oparciu o pobrany ze strony konkursowej szablon (konkurs2015.ecdl.pl ).


JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT?

1. Pracę konkursową uczeń wykonuje samodzielnie, wykorzystując do tego dowolny program graficzny w oparciu o szablon pobrany ze strony konkursowej (WWW.konkurs2015.ecdl.pl).

2. Tylko praca wykonana w oparciu o szablon będzie przyjęta do konkursu.

3. Nie wolno zmieniać parametrów szablonu.

4. Pracę należy wykonać w dowolnym programie graficznym.

5. Jeden uczeń może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace.

6. Najlepsze prace będą wykorzystane jako projekt okładki zeszytu szkolnego.

7. Praca konkursowa powinna przedstawiać różne sposoby zastosowania telefonu i tabletu, użycia darmowych aplikacji w sytuacjach szkolnych i domowych związanych z nauką i zdobywaniem wiedzy.

8. Praca konkursowa powinna być wykonana w czytelny i przejrzysty sposób. Ewentualnie wstawiany tekst musi być wyraźny, czytelny, poprawny pod względem ortograficznym.

9. Format pracy konkursowej to plik w formacie jpg lub png.

10. Nazwa pliku (praca konkursowa) powinna zawierać następujące elementy: rodzaj szkoły nazwisko i imię ucznia numer pracy ucznia oraz być zgodna z poniższymi wzorem i przykładami: wzór:

skrót określający rodzaj szkoły_nazwisko_imię_praca1 .png SP dla szkół podstawowych GIM dla szkół gimnazjalnych PG dla szkół ponadgimnazjalnych przykłady:

SP_Przykładowy_Łukasz_praca1.png

SP_Przykładowy_Łukasz_praca2.png


1. Nie dopuszcza się do korzystania z gotowych elementów, cała praca musi być autorstwa ucznia. Złamanie prawa autorskiego jest jednoznaczne z dyskwalifikacją pracy konkursowej. „Edukacja z Panem T.I.K-iem – Telefonem ucz się i odkrywaj świat”


 Rejestracja

1. Uczeń oraz w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic/opiekun prawny, powinni czytelnie wypełnić odpowiednie pola Karty Rejestracji (wraz z podpisami). Druk Karty Rejestracji należy pobrać ze strony konkursowej www.konkurs2015.ecdl.pl

2. Uczeń przekazuje gotową pracę wraz z Kartą Rejestracji Nauczycielowi.

3. Nauczyciel wypełnia pozostałe pola Karty Rejestracji (wraz z pieczęcią szkoły).

4. Nauczyciel przesyła, za pomocą strony konkursowej, pracę ucznia wraz ze skanem/zdjęciem Karty Rejestracji.

5. Nauczyciel przesyła listem poleconym oryginał Karty Rejestracji Laureata do Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PB ECDL, 02-508 Warszawa, ul. Puławska 39/4, dopisek KONKURS „Telefonem ucz się i odkrywaj świat”) do dnia 28 kwietnia 2015 roku (decyduje data nadania przesyłki).

Dopuszcza się dostarczenie osobiste Kart Rejestracji do Recepcji PTI (Warszawa, Puławska 39 lok. 4). W sytuacji nie spełnienia tego warunku, nagroda przepada, uzyskane miejsce w konkursie zostaje anulowane i przechodzi na autora pracy wskazanego przez Jury.

6. Karty Rejestracji pozostałych uczestników konkursu przechowuje szkoła przez okres jednego roku, nie krócej niż do dnia 12 maja 2016 roku. Na prośbę organizatorów konkursu, szkoła przekazuje oryginał Karty Rejestracji ucznia nie-Laureata organizatorowi.

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wcześniejszym zapoznaniem się z Regulaminem konkursu i jego akceptacją.

8. Tylko prace spełniające warunki Regulaminu, będą dopuszczone do konkursu.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów konkursu w każdym czasie oraz zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu.


WARUNKI KONKURSU: Zaleca się przed przystąpieniem do konkursu poruszyć na lekcjach zagadnienie dotyczące możliwości zastosowania telefonu czy tabletu do nauki na różnych przedmiotach. W tym celu można wykorzystać dostępne materiały edukacyjne umieszczone min. na stronach internetowych:

 http://www.itwedukacji.pl/

 http://www.numanuma.pl/6-odblokowana-szkola.html


1. Rola Nauczyciela:

 Wprowadzenie do tematu konkursu, poruszenie na lekcjach;

 Rejestracja na stronie konkursowej www.konkurs2015.ecdl.pl uczniów i ich prac konkursowych (za pomocą formularza na stronie konkursu);

 Przesłanie prac konkursowych oraz skanów (lub zdjęć) Kart Rejestracji uczniów (używając przycisku PRZEŚLIJ na stronie konkursowej);

 Wysłanie do 30 kwietnia 2015 roku oryginału Karty Rejestracji Laureata do Polskiego Biura ECDL (PB ECDL, 02-508 Warszawa, ul. Puławska 39/4, dopisek KONKURS „Telefonem ucz się i odkrywaj świat”)


2. O wynikach konkursu decyduje JURY konkursowe, którego decyzja jest ostateczna.

3. Jury oceniając prace konkursowe będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

 zgodność pracy z ideą, celami i tematem konkursu, „Edukacja z Panem T.I.K-iem – Telefonem ucz się i odkrywaj świat”

 oryginalne podejście do tematu i walory artystyczne,

 pomysłowość,

 czytelność pracy, dopasowanie kroju i wielkości czcionki oraz poprawność językową,

 zagospodarowanie przestrzeni pracy, estetykę wykonania pracy,

 czytelność przekazu.

4. Jury zastrzega sobie prawo przyznania nagrody specjalnej za pomysł, użyte środki artystyczne lub też za wykonanie.

5. Lista Laureatów konkursu zostanie opublikowana w dniu 27 kwietnia 2015 a ostateczne wyniki konkursu będą ogłoszone podczas uroczystości zakończenia konkursu 12 maja 2015 w Warszawie.

6. Na Laureatów czekają liczne ciekawe nagrody.

7. Nadesłane prace na konkurs stają się własnością Organizatorów Konkursu, którzy mogą je wykorzystać jako projekt okładek do zeszytów szkolnych, organizowania wystaw oraz publikacji w ramach działań edukacyjno-reklamowych w środowisku edukacyjnym.

8. Przesłane prace konkursowe nie będą zwracane.

9. Dla Nauczycieli, którzy ze swoimi uczniami wykażą się największym zaangażowaniem, organizatorzy przewidują nagrodę w postaci vouchera na TEST certyfikatu e-Nauczyciel oraz zwrot kosztów przejazdu na tą uroczystość, która odbędzie się w dniu 12.05.2015 (2 klasa pociąg PKP, według cennika opublikowanego na stronie PKP- po przekazaniu wypełnionych stosownych dokumentów – wzory udostępni PTI). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagrody rzeczowej.

10. Udział w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody autora na wykorzystanie przez organizatorów konkursu pracy do celów edukacyjno-marketingowych.

11. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody przez zwycięzców jest wysłanie na adres organizatora (Warszawa, ul. Puławska 39/4) w terminie do dnia 30.04.2015 oryginału poprawnie i kompletnie wypełnionej Karty Rejestracji uczniów Laureatów konkursu. Laureat potwierdza odbiór nagrody podpisując protokół odebrania nagrody.

12. Polskie Towarzystwo Informatyczne w ramach nagrody dla Laureatów i Wyróżnionych w konkursie, zwróci koszt podróży laureatowi wraz z jednym opiekunem/nauczycielem na uroczystość ogłoszenia wyników połączonej z rozdaniem nagród w dniu 12.05.2015 do Warszawy (2 klasa pociąg PKP, według cennika opublikowanego na stronie PKP- po przekazaniu wypełnionych stosownych dokumentów – wzory udostępni PTI).

13. Udział w konkursie oraz przesłanie prac konkursowych może nastąpić tylko po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu konkursu oraz po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie (wiąże się to także z jego zgodą na użycie danych osobowych autora pracy w celu ogłoszenia wyników konkursu, podsumowania konkursu, opisu prac w Galerii Prac, publikacji mówiących o konkursie oraz w celach korespondencyjnych).

14. Nagrody nie odebrane przez nagrodzonych podczas uroczystości wręczenie nagród w dniu 12.05.2015r. będą wysłane na adres szkoły.

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do organizacji dodatkowych inicjatyw w ramach konkursu głównego, a w szczególności:

 Konkursów dodatkowych, związanych z tematem głównego konkursu,

 Gier miejskich,

 Spotkań z uczniami i nauczycielami. „Edukacja z Panem T.I.K-iem – Telefonem ucz się i odkrywaj świat”

16. Organizatorzy mogą przyznać nagrody w ramach podjętych działań opisanych w punkcie

15. ORGANIZATORZY Polskie Towarzystwo Informatyczne Adres: 02-508 Warszawa, ul. Puławska 39/4 tel.+48 22 636 18 47, fax +48 22 636 89 87, strona WWW: www. ecdl.pl oraz Gimnazjum nr 49 im. S. Starzyńskiego w Warszawie Adres: 01-051 Warszawa, ul. Smocza 19 DANE KONTAKTOWE Elżbieta Buk tel. 601150035 Paweł Strawiński tel. 608166165 e-mail: konkurs2015@ecdl.pl Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).Nagrody

 

Nagrody

Jak co roku, na zwycięzców czekają liczne, wspaniałe nagrody: tablety, smartfony, konsole do gier, aparaty fotograficzne i wiele innych.

Lista nagród stale rośnie. 

 

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW