Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

List do Franciszka konkurs ogólnopolski

2015-02-12 22:33:50, komentarzy: 0

Konkurs dla dzieci ze szkół podstawowych. Zadaniem konkursowym jest napisanie listu do Ojca Świętego Franciszka i zilustrowanie go własnoręcznym obrazkiem.
List powinien być samodzielnie napisany przez dziecko, w przypadku dzieci niepiszących lub słabopiszących dopuszczalna jest pomoc rodziców. Objętość listu- do 1800 znaków, strona A4. Ilustracja do listu powinna się znaleźć na osobnej kartce A4. Obie prace należy na odwrocie opisać według następującego wzoru:

Autor:
Klasa:
Nazwa i adres placówki:
Imię i nazwisko opiekuna:

Wraz z pracami należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia. Organizatorzy czekają na prace do końca maja 2015 roku.

Instytut Dialogu Międzykulturowego
im. Jana Pawła II
ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków
z dopiskiem  „Konkurs List”

 

 

 

Regulamin konkursu dla dzieci z  klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych

1. Postanowienia ogólne:
1.1. Celem  konkursu  „List do  Franciszka” jest  wzbudzenie  zainteresowania  osobą oraz pontyfikatem Ojca Świętego  Papieża Franciszka.
1.2. Organizatorem  konkursu  „List do Franciszka”  zwanego  w  dalszej  części Regulaminu  Konkursem  jest  Instytut  Dialogu  Międzykulturowego  im.  Jana  Pawła  II  w Krakowie.
1.3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie www.idmjp2.pl.
1.4. Komunikaty  i  informacje  dotyczące  Konkursu  publikowane  będą  na  stronie www.idmjp2.pl oraz na Facebook.com

2. Zasady konkursu:
2.1. Konkurs skierowany jest do  dzieci z  klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych szkół podstawowych.   Uczestnicy mogą jednak nadsyłać prace niezależnie od szkoły, tj. opiekunem pracy może być na przykład rodzic dziecka.
2.2. Konkurs  ma charakter indywidualny.
2.3. Tematyką  pracy konkursowej  jest napisanie listu do Ojca Świętego Franciszka  i zilustrowanie go własnoręcznym obrazkiem.
2.4. Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest samodzielnie napisany przez dziecko list o długości maksymalnie do 1800 znaków i wykonana do niego ilustracja.  Tekst listu i  ilustracja powinny być wykonane na osobnych  kartkach o formacie A4 i obydwie kartki powinny być opisane z tyłu wg następującego wzoru:

Autor:
Klasa:
Nazwa i adres placówki:
Imię i nazwisko opiekuna:

W przypadku dzieci niepiszących lub słabopiszących tekst listu może być spisany przez osobę dorosłą, także na komputerze.

2.5. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną  twórczość  osób  biorących  udział  w  Konkursie,  nie  mogą  być  obciążone  prawami  ustanowionymi  na  rzecz  osób  trzecich  (np.  wykorzystanie  ilustracji  bez  zgody  autora).  Prace nadesłane na Konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
2.6. Prace wraz kartą zgłoszenia  podpisaną  przez rodzica/opiekuna należy przesłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście do dnia  31 maja 2015 (liczy się data stempla pocztowego, jednak przesyłki wysłane później niż 25 maja muszą być priorytetowe)  na adres Organizatora:

Instytut Dialogu Międzykulturowego
im. Jana Pawła II
ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków
z dopiskiem  „Konkurs List”

3. Przebieg konkursu:
3.1. Prace  należy  przekazać  do  31 maja 2015  roku.  Każda  praca  musi  być  włożona do teczki papierowej lub koszulki foliowej wraz z kartą zgłoszenia.
3.2. Prace  doręczone  po  określonym  w  Regulaminie  terminie,  nie  wezmą  udziału  w Konkursie.
3.3. Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy.
3.4. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli  Organizatora w terminie do 15 czerwca 2015.
3.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.idmjp2.pl oraz www.fb.com/idmjp2
3.6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.
3.7. Prace  nie  będą  zwracane  ich  autorom,  pozostaną  w  bibliotece  Instytutu  Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

4.  Nagrody:
4.1. Jury powołane  przez  Organizatora  przyznaje  nagrody  rzeczowe  za  miejsca  od  I do  III. Istnieje możliwość przyznania wyróżnień. Najlepsze prace zostaną opublikowane w formie wydanej przez Instytut książki.
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również do przyznania tylko niektórych nagród, a także wybór niektórych fragmentów lub niektórych ilustracji.

5. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych:
5.1. Uczestnik  Konkursu,  poprzez  udział  w  nim,  wyraża  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystywanie  przez  Organizatora  zgłoszonej  pracy  z  poszanowaniem  autorskich  praw  osobistych ich autorów na cele związane z organizacją,  przebiegiem, promocją Konkursu  lub  w  innych  sytuacjach  wynikających  z  postanowień  statutowych  Instytutu  Dialogu  Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
5.2. Autorzy   zgłoszonych  do  Konkursu   prac  udzielają  Instytutowi  Dialogu Międzykulturowego  im.  Jana  Pawła  II  w  Krakowie  nieodpłatnego  i  bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych.  Pozwolenie  obejmuje:  trwałe  lub  czasowe  utrwalanie  lub  zwielokrotnianie  w   całości  lub  w  części,  jakimikolwiek  środkami  i  w  jakiejkolwiek  formie,  niezależnie  od  formatu,  systemu  lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez  wprowadzanie  do  pamięci  komputera  oraz  trwałe  lub  czasowe  utrwalanie  lub zwielokrotnianie  takich  zapisów,  włączając  w  to  sporządzanie  ich  kopii  oraz  dowolne korzystanie  i  rozporządzanie  tymi  kopiami,  wprowadzanie  do  obrotu,  użyczanie  lub  najem oryginału albo egzemplarzy,  publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie  dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,  rozpowszechnianie w sieci Internet oraz  w  sieciach  zamkniętych,  prawo  do  określenia  nazw  utworu,  pod  którymi  będzie  on wykorzystywany  lub  rozpowszechniany,  prawo  do  wykorzystywania  utworu  do  celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy,  sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia  lub  identyfikacji  produktów  i  usług oraz  innych  przejawów  działalności,  a  także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,  prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania  licencji  na  rzecz  osób  trzecich,  na  wszystkich  wymienionych  powyżej  polach eksploatacji, korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.
5.3. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
5.4. Administratorem  danych  osobowych  udostępnionych  przez  uczestników  Konkursu będzie Organizator.

6.  Postanowienia końcowe
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
6.2. Zgłoszenie  prac  do  Konkursu  jest  jednoznaczne  z  przyjęciem  warunków  niniejszego Regulaminu  i  oświadczeniem,  że  prace  zgłoszone  do  Konkursu  zostały  wykonane  osobiście przez zgłaszającego.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
6.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się  przepisy  Kodeksu Cywilnego.
6.5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
6.6. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych  osobowych  przez  Organizatora.  Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW