Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Ogólnopolski konkurs „MOJA, TWOJA WOLNOŚĆ”

2017-08-30 20:10:38, komentarzy: 0

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GRAFICZNEGO
 „MOJA, TWOJA WOLNOŚĆ”

 

& 1
ORGANIZATOR

 1. Ogólnopolski konkurs graficzny „MOJA, TWOJA WOLNOŚĆ” zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez: Centrum Kultury AGORA, z siedzibą przy ulicy Serbskiej 5a, 51-111 Wrocław, tel.: 71-325 14 84, sekretariat@ckagora.pl,  www.ckagora.pl,  wpisane do rejestru instytucji kultury Gminy Wrocław pod numerem RIK 1/92, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest w ramach projektu „11/11 – Wolność, kocham i rozumiem”, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

 

& 2
CEL KONKURSU

 1. Wyłonienie 3 laureatów, których prace będą najlepsze pod względem walorów artystycznych i merytorycznych;
 2. Popularyzowanie sztuk wizualnych wśród dorosłych i młodzieży;
  1. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i umiejętności twórczych;
  2. Produkcja wystawy w ramach organizowanego przez CK Agora projektu "11/11 WOLNOŚĆ, KOCHAM I ROZUMIEM"  w dniu 11 listopada 2017 r.

 

& 3
TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH

 

 1. Tematyka prac konkursowych w  interpretacji  artystycznej ma nawiązywać do: współczesnego kontekstu i znaczenia pojęć: wolność, niepodległość, ojczyzna czy patriotyzm. Czekamy na projekty nieszablonowe, które kładą nacisk na uniwersalizm treści.

§ 4

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 rok życia, zarówno amatorzy jak i profesjonaliści.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pracy konkursowej w terminie i formie określonej niniejszym regulaminem, z dołączoną kartą zgłoszeniową wraz z  podpisaną zgodą na wykorzystanie prac i publikację na licencji Creative Commons/Uznanie autorstwa 3.0.
 3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie do 3 prac  (mogą to być zarówno prace pojedyncze lub cykle prac), nienagradzanych w innych konkursach.
 4. Przedmiotem konkursu są prace graficzne wykonane dowolną techniką.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

 

§ 5

TERMIN, MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH, WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1. Prace konkursowe, powinny być przesłane  lub dostarczona do siedziby Organizatora do 27 października 2017 r. 
 2. Prace należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
 3. W przypadku pracy wykonanej techniką komputerową należy przesłać jej wydruk w formacie papierowym nie większym niż 100 x 70 cm oraz jej zapis w formie elektronicznej wykonany w pliku graficznym (np.: jpg) w rozdzielczości minimum 300dpi.
 4. Pracę wraz z jej zapisem elektronicznym należy składać w estetycznej formie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz hasłem „MOJA, TWOJA WOLNOŚĆ”.
 5. Do prac należy dołączyć Kartę zgłoszenia oraz oświadczenie uczestnika konkursu.
 6. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu pracy na adres  Organizatora Konkursu.
 7. Koszty dostarczenia prac pokrywa sam uczestnik.
 8. Organizator nie zwraca uczestnikom nadesłanych prac konkursowych.
 9. Każdy z uczestników może przedstawić do Konkursu pracę wyłącznie swego autorstwa. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za ewentualne roszczenia wynikające z praw autorskich projektu odpowiada osoba zgłaszająca projekt.
 10. Prace nie spełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie podlegają odrzuceniu. Odrzuceniu podlegają również prace, w których Organizator stwierdzi inne nieprawidłowości, w szczególności polegające na naruszeniu praw autorskich osób trzecich.
 11. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika konkursu, iż akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulamin.

§ 6
 KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

           Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. zgodność z tematem konkursu, siła przekazu
 2. walory artystyczne: oryginalność ujęcia, estetyka, forma

 

§ 7
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

 1. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane spośród wrocławskich artystów i pracowników merytorycznych Organizatora.
 2. Do  3 listopada 2017  jury wybierze najlepsze prace, z których powstanie wystawa prezentowana podczas organizowanego przez CK Agora projektu "11/11 WOLNOŚĆ, KOCHAM I ROZUMIEM"  w dniu 11.11.2017r.
 3. Do  6 listopada 2017 r. laureaci konkursu otrzymają powiadomienie drogą telefoniczną lub e-mailową o wygranej i zaproszeniu na wernisaż wystawy, podczas której zostaną wręczone nagrody.

 

§ 8
NAGRODY

 

 1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe w wysokości 1500 zł- 1miejsce / 1000 zł - 2 miejsce / 500 zł - 3 miejsce.
 2. Kwoty nagród podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.
  1. Nagrody pieniężne zostaną przekazane laureatom drogą osobistego odbioru bezpośrednio po ogłoszeniu wyników, podczas wernisażu wystawy w dniu 11.11.2017 r.  lub przelewem na wskazane przez laureata osobiste konto bankowe.
  2. Wybrane przez jury prace znajdą się na wystawie prezentowanej podczas organizowanego przez CK Agora projektu "11/11 WOLNOŚĆ, KOCHAM I ROZUMIEM"  w dniu 11.11.2017r.
  3. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród,  z nieprzyznaniem nagrody głównej włącznie, jeżeli treści nadesłanych prac będą reprezentowały niesatysfakcjonujący dla jury poziom.
  4. Protokół z posiedzenia jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej Centrum Kultury AGORA.§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Z chwilą przesłania prac uczestnicy udzielają Organizatorowi konkursu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie nadesłanych prac (w całości lub fragmentach)  bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych na następujących polach eksploatacji:

a)        rozpowszechnianie w formie wystawy, a także  publikacji multimedialnej, na potrzeby reklamy projektu "11/11 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM" i działalności statutowej Organizatora,

b)       publikacja w mediach tradycyjnych i internetowych, na profilu FB oraz strony domowej CK AGORA oraz partnerów i patronów medialnych projektu, na potrzeby reklamy projektu "11/ WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM"  i działalności statutowej Organizatora,

c)        utrwalanie i zwielokrotnienie dowolną techniką, rozpowszechnianie i publiczne prezentowanie w materiałach audiowizualnych, (m.in., reportażu video, dokumentującym projekt), fotograficznych i internetowych, materiałach poligraficznych, stanowiących materiały promocyjne, informacyjne i reklamowe oraz związanych z projektem „11/11 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM" i działalnością statutową  Organizatora,

d)       wprowadzenie do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych. 1. Wybrane prace biorące udział w Konkursie oraz w wystawie zostaną udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Polska 3.0 - z możliwością dowolnego wykorzystywania w celach niekomercyjnych, pod warunkiem wpisania imienia i nazwiska Autora oraz informacji o licencji. Udział w konkursie równoznaczny jest z oświadczeniem Autora o udzieleniu zgody Organizatorowi Konkursu na udostępnienie prac na licencji: Creative Commons Uznanie autorstwa Polska 3.0. Szczegółowe informacje o tej licencji są dostępne na stronie http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
 2. Organizator, w razie potrzeby, w szczególności w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od niego niezależnych, zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień Regulaminu, w tym zmiany terminów, jakich przeprowadzany jest konkurs. Równocześnie Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Organizatora.
 3. Szczegółowych informacji udziela – Anna Borowska, CK AGORA – Tel. 71  325-14-83 wew. 106, e-mail: anna.borowska@ckagora.pl

 


Centrum Kultury AGORA / Ul. Serbska 5a / 51-111 Wrocław / www.ckagora.pl

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW