Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Ogólnopolski konkurs fotograficzny Janusz Korczak Ślady pamięci

2016-09-14 21:38:42, komentarzy: 0

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY "JANUSZ KORCZAK -ŚLADY PAMIĘCI"

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin ustala zasady i warunki organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Dzieci i Młodzieży pn. "JANUSZ KORCZAK - ŚLADY PAMIĘCI", zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem.

2. Konkurs został zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 7, zwanych dalej Organizatorami.

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronach internetowych Organizatorów: www.pskorczak.org.pl oraz www.mdk.waw.pl

§ 2 Cel i tematyka Konkursu

1. Ideą Konkursu jest upowszechnienie wiedzy o Januszu Korczaku – wielkim humaniście, lekarzu, pisarzu, filozofie, pedagogu, człowieku dwóch kultur, sprzymierzeńcu dialogu. Celem Konkursu jest fotograficzne udokumentowanie miejsc poświęconych pamięci Janusza Korczaka lub przedstawienie wydarzeń związanych z postacią Starego Doktora.

2. Prace konkursowe, o których mowa powyżej, można zgłaszać w dwóch kategoriach: a) zdjęcia pojedyncze - ukazujące obiekty lub miejsca związane z postacią Janusza Korczaka, b) zestawy zdjęciowe – serie dokumentujące imprezy, akcje, wystawy plenerowe, itp. wydarzenia, związane tematycznie z postacią lub działalnością Janusza Korczaka.

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą zawierać opis miejsca, w którym zostały wykonane, a w przypadku dokumentowania wydarzeń związanych z Januszem Korczakiem również informacje na ich temat.

§ 3 Przedmiot Konkursu i warunki uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do szkół, placówek, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży, jak też do odbiorców indywidualnych, i ma charakter otwarty, bezpłatny i dobrowolny. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież do 21 roku życia (urodzeni po 31.12.1994 r.), którzy spełnią warunki udziału określone w regulaminie oraz poprawnie wypełnią i prześlą wraz z pracami kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wraz z opisami, zgłoszone przez Uczestnika, z zaznaczeniem jednej z dwóch kategorii: a) zdjęcie pojedyncze, b) zestaw zdjęciowy - seria od 3 do 10 fotografii. W kategorii „zdjęcie pojedyncze” można nadesłać maksimu 5 prac, w kategorii „zestaw zdjęciowy” można nadesłać maksimum dwa zestawy. Uczestnicy Konkursu mogą zgłosić prace w jednej lub w dwóch kategoriach. 1

4. Poprzez pracę konkursową rozumie się fotografie reprodukowane w wersji papierowej o wymiarach 20x30 cm lub zbliżonych, podpisane imieniem i nazwiskiem autora, a w przypadku zestawu zdjęciowego również tytułem cyklu. Do zdjęć należy dołączyć: opis miejsca, w którym zostały wykonane, a w przypadku dokumentowania wydarzeń związanych z Januszem Korczakiem również informacje na temat samej imprezy prezentowanej na fotografiach oraz ich wersję cyfrową - pliki zapisane jako JPG z maksymalną rozdzielczością i o rozmiarze krótszego boku nie mniejszym niż 2500 pikseli, umieszczone na płycie CD lub DVD, a także kartę zgłoszenia.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które nie spełnią wymagań technicznych określonych w Regulaminie.

6. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

7. Prace z opisami i kartą zgłoszenia należy nadsyłać do 15 października 2016 roku na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Łazienkowska 7, 00-449 Warszawa, z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Janusz Korczak – ślady pamięci”. Decyduje data dotarcia prac do Organizatora.

8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem.

9. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa powyżej, w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatorów z prac nadesłanych przez Uczestników.

10. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych Uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatorów uprawnień wynikających z udzielonej przez Uczestnika Konkursu licencji.

11. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z nadesłanych prac w dowolnym niekomercyjnym celu, w szczególności w działaniach promocyjnych Konkursu oraz na podawanie jego imienia i nazwiska.

12. Uczestnik Konkursu zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.

13. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu, oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac, a także, że nie naruszają one praw osób trzecich, a w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich.

14. W przypadku wystąpienia wobec Organizatorów przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób. 15. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac konkursowych.

16. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac konkursowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatorów z chwilą ich zgłoszenia do Konkursu.

 

2 § 6 Jury Konkursu

1. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła Jury Konkursu.

2. Skład Jury zostanie ogłoszony na stronach internetowych Organizatorów, wskazanych w § 1 ust. 3.

3. Zadaniem Jury jest obiektywna ocena nadesłanych prac oraz wybór laureatów Konkursu.

4. Członkowie Jury dokonają oceny nadesłanych fotografii oraz wybiorą prace do plebiscytu Konkursu. § 7 Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Zgłoszone prace konkursowe kwalifikowane są pod względem formalnym przez Organizatorów.

2. Przy ocenie zakwalifikowanych prac Jury bierze pod uwagę następujące kryteria oceny:

a) spełnienie założeń tematycznych Konkursu,

b) walory estetyczne i artystyczne,

c) staranność opisu prac.

3. Ze względu na możliwy różnorodny charakter prac konkursowych Jury pozostawia się możliwość zastosowania dodatkowych kryteriów oceny, które będą odzwierciedlały specyfikę prac zgłoszonych do Konkursu.

4. Jury podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Na wniosek Jury Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania mniejszej liczby nagród lub odstąpienia od ich przyznania.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15 listopada 2016 r.

6. W konkursie przewidziano głosowanie dla publiczności. Drogą plebiscytu przeprowadzonego na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka: www.pskorczak.org.pl zostaną wyłonieni dodatkowi, pojedynczy laureaci w każdej z kategorii konkursowych. Do udziału w plebiscycie prace zostaną wybrane przez Jury. Głosowanie odbędzie się w dniach: 7 – 12 listopada 2016 r.

7. Organizator będzie kontaktować się z laureatami Konkursu: drogą telefoniczną, e-mailem, bądź za pośrednictwem poczty kierując się danymi z karty zgłoszenia.

8. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie zorganizowanej w tym celu uroczystości. Laureaci przybywają na uroczystość na własny koszt.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatorów wskazanej w § 1 ust. 3 oraz mogą zostać przekazane mediom.

10. Decyzje podjęte przez Jury i Organizatora są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu.

 

§ 8 Nagrody 1. Za zajęcie I, II i III miejsca, w każdej z kategorii, Organizatorzy przyznają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

2. Dyplomy i nagrody rzeczowe przyznane zostaną również laureatom plebiscytu przeprowadzonego na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. 3. Lista nagród zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatorów, wskazanych w § 1 ust. 3

. Autorzy prac wyróżnionych w Konkursie otrzymują dyplomy - wyróżnienia.

5. Za zdobyte nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureaci Konkursu nie mają prawa do scedowania nagrody na inną osobę.

6. Nagrody nieodebrane do 15 stycznia 2017 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatorów.

7. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

3 § 9 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie jego zasady, określone niniejszym regulaminem.

2. W sytuacjach nie objętych regulaminem decyzję podejmują Organizatorzy. Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizatorzy poinformują Uczestników na stronach internetowych wskazanych w § 1 ust. 3., co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian.

4. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać, wysyłając zapytanie na adres e-mail: barbara.sochal@poczta.onet.pl oraz pod numerami telefonu: 603 671 927 lub 609 366 108

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2016 roku.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW