Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Powiatowy konkurs ekologiczny

2016-10-23 13:54:59, komentarzy: 0

 

 

 

KONKURS EKOLOGICZNY

16 EDYCJA KONKURSU EKOLOGICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU MIŃSKIEGO

 

REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, Wydział Środowiska i Rolnictwa.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów ze szkół na terenie powiatu mińskiego.
 3. Temat 16 edycji Konkursu – „Powiat miński - wymarzone miejsce na wakacje w zgodzie z naturą”.
 4. Cel Konkursu:
  1. zdobywanie wiedzy o środowisku,
  2. popularyzacja i promocja walorów przyrodniczych powiatu
  3. propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska,
  4. podniesienie świadomości ekologicznej,
  5. zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się problematyką ochrony środowiska.

§ 2WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

1)      w kategorii szkół podstawowych,

2)      w kategorii szkół gimnazjalnych,

3)      w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od października 2016 roku do grudnia 2016 roku.
 2. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

1)      I etap szkolny – w terminie: 17 październik – 18 listopad

2)      II etap powiatowy – w terminie: 18 listopad – 16 grudnia.

 1. Eliminacje szkolne zostaną przeprowadzone przez właściwe Szkolne Komisje Konkursowe, powołane w składzie 3 osób, w każdej uczestniczącej szkole, w terminie do dnia 18 listopada 2016 roku, przez dyrektora szkoły.
 2. Uczestnicy etapu szkolnego przygotują pracę, którą oceni Szkolna Komisja Konkursowa.
 3. Prace do etapu szkolnego powinny zostać złożone do Szkolnej Komisji Konkursowej do dnia 18 listopada 2016 roku.
 4. Szkolna Komisja Konkursowa z przeprowadzonego etapu sporządza protokół, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Do etapu powiatowego, Szkolne Komisje Konkursowe zakwalifikują odpowiednio:

1)      Jednego ucznia, który przygotował najlepszą pracę, gdy w etapie szkolnym brało udział od 1 do 4 uczniów,

2)      Dwóch uczniów, którzy przygotowali najlepszą pracę, gdy w etapie szkolnym brało udział od 5 do 8 uczniów,

3)      Trzech uczniów, którzy przygotowali najlepszą pracę, gdy w etapie szkolnym brało udział powyżej 8 uczniów.

 1. Uczniowie, których prace Szkolna Komisja Konkursowa zakwalifikuje do II etapu złożą prace w terminie do dnia 23 listopada 2016 r. w Wydziale Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Konstytucji 3-go Maja 16, pokój nr 212, II piętro. Prace złożone po tym terminie nie będą brały udziału w II etapie konkursu.
 2. Prace konkursowe w II etapie będą oceniane przez Powiatową Komisję Konkursową, powołaną przez Zarząd Powiatu Mińskiego.
 3. Z prac Powiatowej Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.
 4. Ogłoszenie wyników etapu powiatowego oraz wręczenie nagród uczestnikom konkursu odbędzie się do dnia 16 grudnia  2016 r. O terminie i miejscu wręczenia nagród szkoły zostaną poinformowane pisemnie.

§ 3 ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Do konkursu należy przygotować pracę  na temat:

            „Powiat miński - wymarzone miejsce na wakacje w zgodzie z naturą”.

 1. Praca polega na wykonaniu pocztówki, która będzie przedstawiała miejsca na wypoczynek wakacyjny w zgodzie z naturą wraz z uzasadnieniem wyboru miejsc oraz mapką ze wskazaniem tych miejsc.
 2. Praca powinna się składać z dwóch części: pracy plastycznej- pocztówki (1 kartka, 1 strona, na odwrocie kartki dane uczestnika, (tj. patrz pkt 16) ) oraz części opisowej- 1 kartka, tj. 2 strony.
 3. Prace należy dostarczyć w taki sposób, aby strony były ze sobą spięte.
 4. Każda ze stron powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem.
 5. Część plastyczna – pocztówka powinna zawierać fotografie, które obrazują od 3 do 6 miejsc, zachęcające do zatrzymania się, zrelaksowania, wyciszenia, spędzania czasu razem z rodziną jak również miejsc, w których nie ma ingerencji człowieka lub jest ona bardzo mała.
 6. Praca ma być wykonana samodzielnie z wykorzystaniem fotografii.
 7. Zdjęcia mają być przymocowane do kartki lub wydrukowane.
 8. Praca nie powinna zawierać dodatkowej strony tytułowej.
 9. Format pocztówki: A4
 10. Zdjęcia na pocztówce nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane, zrobione własnoręcznie, nie mogą być poddane obróbce cyfrowej w programach graficznych.
 11. Część opisowa- format A4, powinna zawierać opis miejsc, których dotyczy pocztówka: tj. gmina, miejscowość, miejsce, uzasadnienie wyboru miejsc.
 12. Praca ma zawierać mapkę, wykonaną własnoręcznie, forma dowolna, bez użycia części odstających 3D,  zamieszczoną w części pocztówki lub w części opisowej.
 13. Wykonana praca na konkurs nie może pochodzić z innych źródeł oraz nie może być nigdzie wcześniej publikowana.
 14. Każdy uczestnik konkursu może złożyć do konkursu tylko 1 pracę.
 15. Pracę złożoną do etapu powiatowego należy opisać na odwrocie kartki zawierającą prace plastyczną- pocztówka następującymi danymi:

1)      tytuł konkursu

2)      imię i nazwisko ucznia

3)      klasa

4)      pełna nazwa szkoły

5)      imię i nazwisko opiekuna

 1. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do dołączenia do wykonywanej pracy podpisanej własnoręcznie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jej brak powoduje dyskwalifikację uczestnika. Poniżej wzór oświadczenia, dostępny także na stronie internetowej www.powiatminski.pl

O Ś W I A D C Z E N I E

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 16 edycji Konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży ze szkół na terenie powiatu mińskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2135). W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, w  prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach promujących powiat miński.

Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że:

Administratorem danych osobowych 16 edycji Konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży ze szkól na terenie powiatu mińskiego jest Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów 16 edycji Konkursu a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu.

 

                                   ………...…………………………………..

Data, miejscowość                     

…………………………………………….

                                                                                                                                  podpis autora pracy (w przypadku osób                                                                                                                                                                                                  niepełnoletnich także rodzica lub opiekuna prawnego)

 

 

§ 4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Organizatorzy przewidują:

1)      nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy zajmą I, II lub III miejsce w etapie powiatowym,

2)      nagrody rzeczowe dla szkół z których uczniowie zajmą I, II i III miejsca w etapie powiatowym,

3)      nagrody – wyróżnienia dla uczniów w etapie powiatowym konkursu,

4)      upominki dla uczestników etapu powiatowego,

 1. Nagrody zostaną ufundowane ze środków pochodzących z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków zarezerwowanych w budżecie Powiatu Mińskiego.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany ilości oraz rodzaju nagród (dotyczy § 4 ust. 1 pkt. 3 i 4).

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy nie zwracają prac zgłoszonych do konkursu.
 2. Prace nadesłane do konkursu muszą być pracami własnymi, wcześniej nigdzie niepublikowanymi oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM) a także prezentowanie prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji ochrony środowiska i powiatu mińskiego.
 4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora Konkursu prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
 5. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
 6. Organizator Konkursu nie odpowiada za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu.
 7. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
 8. Koordynatorem konkursu jest młodszy referent Kinga Kruk, Wydział Środowiska i Rolnictwa, tel.: 25 756 40 52, pokój numer 212 (ul. Konstytucji 3-go Maja 16).
 9. 9.          Pisemne zgłoszenie uczestnictwa szkoły w konkursie należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 2 listopada 2016 r.:

1)      na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim Wydział Środowiska i Rolnictwa, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16,

2)      na adres e-mail: k.kruk@powiatminski.pl

z dopiskiem „KONKURS EKOLOGICZNY” na drukach stanowiących załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.

 1.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW