Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Smak ekologicznej żywności konkurs dla uczniów szkół podstawowych z województwa mazowieckiego

2015-03-17 21:33:21, komentarzy: 0

„Smak ekologicznej żywności” – XII edycja konkursu

 

Autor: Kazimierz Kuran, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
 

 

Zapraszamy mazowieckie szkoły podstawowe i gimnazja do udziału w XII edycji konkursu „Smak ekologicznej żywności”. W tym roku formuła konkursu polegać będzie na sprawdzeniu wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej.

 

Czas trwania konkursu: 1 marca br. – 19 czerwca br.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 1 kwietnia br.

Idea konkursu:

 • pogłębianie wiedzy na temat ekologii i ekologicznej żywności,
 • podnoszenie świadomości młodych konsumentów poprzez promowanie certyfikowanych produktów rolnictwa ekologicznego,
 • kształtowanie postaw zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży,
 • wymiana doświadczeń miedzy placówkami oświatowymi,
 • integracja uczniów.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. (22) 59 79 339 oraz w załączonym regulaminie.

 

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
I PRODUKTU EKOLOGICZNEGO PN.: „SMAK EKOLOGICZNEJ ŻYWNOŚCI”

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i produktu ekologicznego pn.: „Smak ekologicznej żywności”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 2. Konkurs jest otwarty dla szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego, w dalszej części regulaminu zwanych placówkami, a jego adresatami są dwie grupy wiekowe, tj. uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 4. Konkurs składa się z dwóch etapów i trwa od 1 marca 2015 r. do 19 czerwca 2015 r.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie przez placówkę wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
  za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych sposobów:

1)      faksem na nr.: (22) 59-79-702;

2)      e-mailem: kazimierz.kuran@mazovia.pl

3)      pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.

 1. Termin zgłaszania udziału placówki w Konkursie upływa 1 kwietnia 2015 r., decyduje data wpływu zgłoszenia, za pośrednictwem jednego z wymienionych w ust. 5 sposobów.
 2. Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod numerem: (22) -59-79-339· Krzysztof Kuran lub adresem e-mail: kazimierz.kuran@mazovia.pl
 3. Oceny wyników II etapu Konkursu dokona Jury w składzie:

1)      Przewodniczący Jury-Kazimierz Porębski;

2)      Z-ca Przewodniczącego-Marzena Rogozińska;

3)      Członek Jury- Krzysztof Kuran;

4)      Członek Jury- Krzysztof Zaniewski.

 

§ 2.

I etap Konkursu

 1. I etap Konkursu trwa od 1 marca 2015 r. do 15 kwietnia 2015 r.
 2. I etap Konkursu odbywa się według następującego harmonogramu działań:

1)      zgłoszenie placówki na formularzu zgłoszeniowym do 1 kwietnia 2015 r., zgodnie z § 1 ust. 5 Regulaminu;

2)      samodzielne przeprowadzenie przez placówkę etapu szkolnego Konkursu;

3)      wyłonienie w drodze eliminacji maksymalnie 2 przedstawicieli placówki, tj. po jednym
z każdej z grup wiekowych-zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu, którzy uzyskali największą liczbę punktów i będą reprezentować placówkę w II etapie Konkursu.

 

 

 

 

 

§ 3.

II etap Konkursu

 1. II etap Konkursu trwa od 15 kwietnia 2015 r. do 19 czerwca 2015 r.
 2. II etap Konkursu poprzedza zgłoszenie na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, w terminie do 15 maja 2015 r. maksymalnie dwóch przedstawicieli placówki tj. po jednym z każdej z grup wiekowych-zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu, do II etapu Konkursu, wraz z wypełnionym oświadczeniem w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka, wypełnionym przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. O terminowym zgłoszeniu decyduje data wpływu kompletnych dokumentów za pośrednictwem jednego z wymienionych sposobów w § 1
 3. II etap Konkursu odbywa się według następującego harmonogramu działań:

1)      organizator ustala termin i miejsce przeprowadzenia II etapu Konkursu, o czym placówki zostaną poinformowane na piśmie;

2)      II etap Konkursu obejmuje rozwiązanie testu składającego się z 33 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz 3 pytań opisowych;

3)      wyniki II etapu Konkursu zostaną umieszczone na stronie www.mazovia.pl oraz www.mazowieckie.ksow.pl

4)      Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi ani wglądowi.

5)      Wyniki Konkursu są ostateczne i nie podlegają zmianie.

 

§ 4.

Nagrody

 1. Laureaci Konkursu za zajęcie I, II, oraz III miejsca w każdej z grup wiekowych, zgodnie
  z § 1 ust. 2 Regulaminu, otrzymają dyplomy i nagrody.
 2. Nagrody wręczone zostaną laureatom Konkursu podczas uroczystości, o której terminie
  i miejscu placówki zostaną poinformowane na piśmie.

 

 

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i produktu ekologicznego pn.: „Smak ekologicznej żywności”

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie

Nawa i adres placówki:

 

……………….……………………………

Nazwa placówki

 

………..……………………………………………..

Ulica

 

.…. - ….    …………………………………………

Kod pocztowy/Miejscowość

 

………..……………………………………………..

Województwo

 

……….……………………………………………..

Powiat

 

Imię i Nazwisko Dyrektora placówki

 

 

…………………………………………….

 

 

 

Dane kontaktowe:

 

Telefon: (0-….) …………………………..

 

Fax.        (0-….) ………………………….

 

E-mail:  …………………………………..

Imię i Nazwisko Nauczyciela Prowadzącego

 

 

…………………………………………….

 

Dane kontaktowe:

 

Telefon: (0-….) …………………………..

 

Fax.        (0-….) …………………………..

 

E-mail:  ……………………………………

Zgłaszam udział w Konkursie:

 
   

 


Szkoły Podstawowej *

 
   

 


Gimnazjum *

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie informacji zawartych w formularzu przez organizatora Konkursu do celów z nią związanych. *

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać w terminie do 1 kwietnia 2015 r., za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych sposobów,:

 1. faksem na nr.: (22) 59-79-702;
 2. e-mailem: kazimierz.kuran@mazovia.pl;
 3. pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Skoczylasa 4

03-469 Warszawa

 

 

………………………………………….                         ……………….                  ……………………………………...

Podpis i pieczęć Dyrektora placówki                                     Data                                             Pieczęć placówki

 

*- zaznaczyć krzyżykiem

 


Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i produktu ekologicznego pn.: „Smak ekologicznej żywności”.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Potwierdzenie uczestnictwa w II etapie Konkursu

Nawa i adres placówki:

 

……………….……………………………

Nazwa placówki

 

……………………………………………..

Ulica

 

…. - ….    ………………………………..

Kod pocztowy/Miejscowość

 

……………………………………………..

Województwo

 

……………………………………………..

Powiat

 

Imię i Nazwisko Nauczyciela Prowadzącego

 

 

…………………………………………….

 

Dane kontaktowe:

 

Telefon: (0-….) …………………………..

 

Fax.        (0-….) …………………………..

 

E-mail:  ……………………………………

Potwierdzam udział w II etapie Konkursu:

Szkoła Podstawowa

 

……..…………………..………………………………………………………………………………………………………….

Imię i Nazwisko ucznia/nr klasy•

 

Gimnazjum

 

…………………….…………………………………………………………………………………………………………….

Imię i Nazwisko ucznia/nr klasy•

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie informacji zawartych we formularzu przez organizatora Konkursu do celów z nią związanych. *

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać w terminie do 15 maja 2015 r., za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych sposobów,:

 1. faksem na nr.: (22)59-79-702;
 2. e-mailem: kazimierz.kuran@mazovia.pl;
 3. pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Skoczylasa 4

03-469 Warszawa

 

 

 

………………………………………….                      ……………..                  …..…………………………………

Podpis i pieczęć Dyrektora placówki                                Data                                     Pieczęć placówki

 

*- zaznaczyć krzyżykiem; •-niepotrzebne skreślić

 


 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka: …………………………………………………………

                                                                                                                                 (Imię i Nazwisko dziecka)

dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego
i produktu ekologicznego pn.: „Smak ekologicznej żywności”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), tj. na umieszczenie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w prasie promującej Województwo Mazowieckie.

 

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.

Administratorem danych osobowych konkursu wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i produktu ekologicznego jest:

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa

 

 

 

….……………………………………………………

                                                                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

 

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW