Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych.

2014-09-15 21:43:27, komentarzy: 0

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b) tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

c) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

d) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

§ 2

Słowniczek

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określania o:

bibliotece – należy rozumieć bibliotekę zorganizowaną w  szkole;

uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – zapisanego w księdze uczniów , uprawnionego do otrzymania podręczników lub materiałów edukacyjnych;

podręczniku- należy przez to rozumieć podręczniki dopuszczony do użytku szkolnego, w tym podręczniki danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego;

materiale edukacyjnym- należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programy nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

materiale ćwiczeniowym- należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności;

rodzicu-  należy także przez to rozumieć rodzica/ opiekuna prawnego;

wychowawcy- należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora szkoły wychowawcę klasy;

dyrektor- należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Niedziałce.

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

§ 3

1.Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne, w tym materiały ćwiczeniowe.

2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.

3. Biblioteka nieodpłatnie:

– wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub

– zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub

– przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

4. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

§ 4

1.Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki na podstawie stosownego protokołu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.

3. Podręczniki przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§ 5

Wypożyczanie materiałów

 1. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.
 2. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.
 3. Wersje elektroniczne podręczników lub materiałów edukacyjnych udostępnionesą na stanowiskach komputerowych w bibliotece lub na stornie internetowej szkoły.
 4. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub później.
 5. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
 6.  Rejestracja następuje najpóźniej w pierwszym tygodniu nauki w danym roku szkolnym.
 7. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – w pierwszym tygodniu danego roku szkolnego.
 8. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno- wychowawczych z terminem zwrotu do 20 czerwca danego roku szkolnego.
 9. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.
 10. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze itp. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane).
 11. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.

Rozdział V

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

§ 6

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o stan użytkowy książek.
 2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych.
 3. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej), jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy ołówkiem.
 4.  Wraz z upływem terminu zwrotu (ostatni tydzień danego roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze itp.).
 5. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział VI

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego.

§ 7

 1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
 2. Na żądanie Bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
 3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie o którym mowa w § 5 punkt 8, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

– kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub

– kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa.

4. Jeżeli do podręcznika lub materiały edukacyjnego dołączone były płyta Cd/DVD, mapy, plansze itp. należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

§ 8

Zakres odpowiedzialności

1. Uczeń/rodzic ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

3. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych zniszczonych lub niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych biblioteka wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty.

4 Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły.

5. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone bądź zniszczone podręczniki Szkoła w porozumieniuz organem prowadzącym może sprawę skierować na drogę postępowania sądowego.

Rozdział VI

INWENTARYZACJA

§ 9

1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników  w danym roku szkolnym.

2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego, celem uzupełnienia zasobów.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1.Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

3. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2014 r.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW