Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Regulamin udostępniania podręczników obowiązujący od 04.01.2016 r.

2016-01-06 13:45:54, komentarzy: 0

Regulamin korzystania

przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b) tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,

c) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

d) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

§ 2

Słowniczek

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określania o:

bibliotece – należy rozumieć bibliotekę zorganizowaną w  szkole;

uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – zapisanego w księdze uczniów , uprawnionego do otrzymania podręczników lub materiałów edukacyjnych;

podręczniku- należy przez to rozumieć podręczniki dopuszczony do użytku szkolnego, w tym podręczniki danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego;

materiale edukacyjnym- należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programy nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

materiale ćwiczeniowym- należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności;

rodzicu-  należy także przez to rozumieć rodzica/ opiekuna prawnego;

wychowawcy- należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora szkoły wychowawcę klasy;

dyrektor- należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Niedziałce.

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

§ 3

1.Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne, w tym materiały ćwiczeniowe.

2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.

3. Biblioteka nieodpłatnie:

– wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub

– zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub

– przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

4. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

§ 4

1.Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki na podstawie stosownego protokołu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.

3. Podręczniki przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§ 5

Wypożyczanie materiałów

 1. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.
 2. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.
 3. Wersje elektroniczne podręczników lub materiałów edukacyjnych udostępnione są na stanowiskach komputerowych w bibliotece lub na stornie internetowej szkoły.
 4. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub później.
 5. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
 6.  Rejestracja następuje najpóźniej w pierwszym tygodniu nauki w danym roku szkolnym.
 7. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – w pierwszym tygodniu danego roku szkolnego.
 8. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno- wychowawczych z terminem zwrotu na tydzień przed końcem danego roku szkolnego.
 9. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.
 10. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze itp. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane).
 11. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.

 

Rozdział V

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

§ 6

 

 1. Każdy uczeń powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 2. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o stan użytkowy książek. Uczeń zobowiązany jest do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, chronienia go przed zniszczeniem lub zagubieniem.
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych.
 4. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej), jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy ołówkiem.
 5.  Jeśli podręcznik składa się z kilku części uczniowie powinni zwrócić do biblioteki wykorzystaną część przed pobraniem kolejnej. Zwrot ostatniej części następuje nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
 6. Wraz z upływem terminu zwrotu (ostatni tydzień danego roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze itp.).
 7.  Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego zwracają podręczniki i materiały edukacyjne nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 8. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

 

 

Rozdział VI

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego.

§ 7

 1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
 2. Na żądanie Bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
 3. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie, poplamienie, trwałe pobrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie oraz inne uszkodzenia, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika.
 4. W przypadku zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie o którym mowa w § 5 punkt 8, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

– kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub

– kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa.

5. Jeżeli do podręcznika lub materiały edukacyjnego dołączone były płyta Cd/DVD, mapy, plansze itp. należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

§ 8

Zakres odpowiedzialności

1. Uczeń/rodzic ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

3. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych zniszczonych lub niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych biblioteka wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty.

4.Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły.

5.Rodzic/ opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej przez MEN kwoty w sekretariacie szkoły do końca trwania zajęć edukacyjnych danego roku szkolnego.

6. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone bądź zniszczone podręczniki Szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może sprawę skierować na drogę postępowania sądowego.

 

 

Rozdział VI

INWENTARYZACJA

§ 9

1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników w danym roku szkolnym.

2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego, celem uzupełnienia zasobów.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1.Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu  i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

3. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.01.2016 r.

 

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW