Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

„Barwy smoka” Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży

2017-03-07 20:12:59, komentarzy: 0

„Barwy smoka”

Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży

 

REGULAMIN

§ 1

1.1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

1.2. Instytucją powołaną do przeprowadzania konkursu jest Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

1.3. Konkurs rozpoczyna się 01 marca 2017r. – od tego czasu będą przyjmowane prace plastyczne konkursu.  

        Prace plastyczne będą przyjmowane do 05 maja 2017 r., decyduje data stempla pocztowego.  

 

§ 2

2.1. Celem konkursu jest:

-          pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o kulturze i historii Chin,

-          ukazanie piękna chińskiego krajobrazu i specyfiki tego regionu,

-          rozbudzenie ciekawości i chęci poznania różnych zakątków świata,

-          rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej kulturą etniczną, kształtowanie poprzez działalność plastyczną osobowości dziecka, otwartej na drugiego człowieka,

-          pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

 

§ 3

3.1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat, którzy przygotowują prace w ramach lekcji szkolnych bądź na zajęciach w placówkach wychowawczych lub artystycznych.

3.2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

3.3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

3.4. Warunki uczestnictwa w konkursie:

-          zapoznanie się z prezentowaną  w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wystawą pt. „Za Wielkim Chińskim Murem”,

-          wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką   (rysunek, malarstwo, grafika, collage, itp.) o formacie minimum A-4, maximum A-1,

-          przesłanie pracy na adres:

MUZEUM MAŁEGO MIASTA W BIEŻUNIU

ODDZIAŁ MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

UL. STARY RYNEK 19

09-320 BIEŻUŃ

tel. (023) 657 80 45

                          z dopiskiem: Barwy smoka” w terminie do 05 maja 2017 r.

3.5. Do prac konkursowych proszę dołączyć (nie podklejać) czytelne informacje dotyczące uczestnika konkursu (załącznik nr 1).

3.6. Prace plastyczne nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność    Organizatorów.

3.7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

3.8. Laureaci konkursu zobowiązani są do dostarczenia w dniu wręczenia nagród Zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2).

3.9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesłania prac na Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Moja Przygoda w Muzeum”.

 

§ 4

4.1. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie komisja powołana przez Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

4.2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.3. Prace nagrodzone i biorące udział w wystawie pokonkursowej zostaną przesłane na Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Moja Przygoda w Muzeum” organizowany przez Muzeum Okręgowe w Toruniu.

4.4. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody przyznawane w pięciu kategoriach:

-          I kategoria – 5-6 lat;

-          II kategoria – 7-9 lat;

-          III kategoria – 10-12 lat;

-          IV kategoria – 13-15 lat;

-          V kategoria – 16-18 lat.

W każdej kategorii będą przyznane trzy nagrody (I, II, III, IV, V) i po jednym wyróżnieniu.

4.5. Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej kategorii.

4.6. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

4.7. Ocena Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

 

§ 5

Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród i wernisażem wystawy odbędzie się w czerwcu 2017r.

 

§ 6

Każdy uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie nadesłanych na konkurs danych osobowych przez Organizatorów w celu wykonywania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz do celów marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych jak również do ich późniejszego poprawienia.

 

Bliższych informacji udziela: Izabela Kubińska, tel. (23) 657 80 45, e-mail: muzeum_biezun@op.pl

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA
DO KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „BARWY SMOKA”

 

Imię i nazwisko autora pracy (numer telefonu, e-mail)................................................................

.......................................................................................................................................................

Wiek autora ……………………………………………………………………………………..

Tytuł pracy………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres (numer telefonu, e-mail) szkoły lub placówki kierującej prace na Konkurs ………………………………………………………………………………………………….

………...........................................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna plastycznego (numer telefonu, e-mail)…..………………………….

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….

 


Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie twórczość jest mojego autorstwa oraz nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83) oraz dóbr osobistych chronionych prawem. Zapoznałem/am się i respektuję Regulamin Konkursu Plastycznego „Barwy smoka”/ W przypadku osób niepełnoletnich podpisuje opiekun prawny.
.............................................
   (podpis autora/opiekuna prawnego)

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

Bieżuń, dn.  ……………………..

 

 

………………………………………………..……………………………..

 

…………………………………………………….………………………….                                

 (imię i nazwisko /obojga  rodziców/ prawnych  opiekunów)

 

 

Niniejszym oświadczam, że:

  • zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych/danych mojego dziecka* przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w związku z realizacją Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Barwy smoka”.

 

 

 

………………………..……………..…………………….

 

…………………………….…………………………….…

(data i podpis uczestnika/ opiekunów prawnych)

 

 

  • wyrażam zgodę na rejestrowanie oraz wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do promowania działań związanych z realizacją Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Barwy smoka” poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

 

……………….……………….…………………………….

 

……………….……………….………………………….…

(data i podpis uczestnika/ opiekunów prawnych)

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW