Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Choinki jedynki konkurs

2015-11-09 20:59:17, komentarzy: 0

Polskie Radio S.A. Program 1 zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym "Choinki Jedynki - Magia Świąt".
Wiek uczestników konkursu: 6-16 lat
Zadaniem konkursowym jest wykonane pracy plastyczne w dowolnej technice, przedstawiającej "magię świąt", czyli wyobrażenie Świąt Bożego Narodzenia.
Format prac A4-A0

Wszystkie prace powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem autora oraz nr telefonu. Wraz z pracą należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia.
Prace przyjmowane są do 22 listopada.

Polskie Radio SA Program 1
al. Niepodległości 77/85
00-977 Warszawa

z dopiskiem na kopercie "Choinki Jedynki".

Nagrodzone prace zostaną zlicytowane 12 grudnia na antenie Polskiego Radia, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży prac przeznaczone zostaną na potrzeby Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" oraz Fundacji na rzecz promowania aktywności osób niepełnosprawnych "Wygrajmy Razem". 

 

REGULAMIN

§ 1
Regulamin
Niniejszy regulamin reguluje zasady Konkursu "Choinki Jedynki", zwanego w niniejszym regulaminie Konkursem.
§ 2
Organizator
Organizatorem Konkursu jest Polskie Radio S.A. Program 1, z siedzibą w Warszawie, kod 00-977, al. Niepodległości 77/85, zwane dalej PR S.A.
§ 3
Czas trwania Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 18 października 2015  r. i trwa do 12 grudnia 2015 r.
2. W dniach 25 listopada - 04 grudnia 2015 r. (włącznie)  Jurorzy wybierać będą sześć prac  plastycznych - dwie główne i cztery wyróżnione. Wszystkie wybrane prace plastyczne zaprezentowane zostaną na stronach internetowych Polskiego Radia.
3. Laureaci zostaną wymienieni z imienia i nazwiska na antenie Programu 1 codziennie  w godz. 9.00-20.00 

§ 4
Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6 - 16 lat, którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i współpracowników Polskiego Radia S.A. oraz firm współpracujących, ani członkowie ich rodzin prowadzący wspólne gospodarstwo domowe.
§ 5
Zasady Konkursu
1.    Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu nadeślą pocztą pod adres Polskiego Radia S.A. - Program 1, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Choinki Jedynki", własnoręcznie wykonane prace plastyczne w dowolnej technice, formacie A4-A0, przedstawiające "magię świąt", czyli swoje wyobrażenie Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie prace powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem autora oraz nr telefonu.
2.    W przypadku przystąpienia przez Uczestników  do konkursu, do pracy plastycznej powinno być dołączone pisemne oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Choinki Jedynki 2015.
3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia udział w konkursie. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Dane osobowe zbierane w związku z realizacją Konkursu zbierane będą doraźnie, a po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte.
4.    Prace plastyczne przyjmowane będą do 22 listopada 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
§ 6
Nagrody
1.    W  dniach od 25 listopada do 04 grudnia 2015 r., dwa razy dziennie Komisja Konkursowa spośród nadesłanych prac przyznawać będzie dwie nagrody główne i cztery wyróżnienia. Łącznie przyznanych będzie 20 nagród  głównych i 40 wyróżnień.
2.    Organizator przewiduje nagrodzić  20 Laureatów nagród głównych i 40 wyróżnionych. Wszystkie nagrody i wyróżnienia zostaną wydane zwycięzcom przez Polskie Radio S.A. najpóźniej do 31 stycznia 2016 r.
3.    Komisja może nagrodzić szkoły, placówki kulturalne, domy kultury, świetlice, ogniska i zakłady specjalne, których nadesłane prace uzyskały szczególne uznanie jury.
§ 7
Komisja regulaminowa Konkursu
1.    Nad oceną nadesłanych prac, wyborem laureatów oraz na prawidłowością przebiegu Konkursu będzie czuwać komisja regulaminowa.
2.    Członkowie komisji korzystają z pomocy ekspertów: artysty plastyka, pedagoga, filozofa. Każdy protokół przyznania nagród i wyróżnień  podpisze 3 członków Komisji.
§ 8
Licytacja nagrodzonych prac
1.    W dniu 12 grudnia 2015 r. Program 1 Polskiego Radia na swojej stronie internetowej opublikuje prace podopiecznych Fundacji Anny Dymnej "MIMO WSZYSTKO" i Fundacji Na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych "WYGRAJMY RAZEM" oraz 20 nagrodzonych (nagrody główne) w Konkursie prac plastycznych, każda z innym numerem.
2.    Licytacja odbędzie się na antenie Programu 1 Polskiego Radia w dniu 12 grudnia 2015 r.  w godz. 8.00 -19.30
3.    Całkowity dochód z licytacji  32 prac  plastycznych przekazany zostanie na  rzecz Fundacji Anny Dymnej "MIMO WSZYSTKO" i  Fundacji Na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych "WYGRAJMY RAZEM"
§ 9
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do składania pisemnej reklamacji w terminie 14 dni od daty ogłoszenia nagrodzonych prac, przy czym w przypadku Uczestników, którzy nie mają ukończonego 16 roku życia reklamacje powinny być złożone przez rodziców lub opiekunów prawnych. Reklamacje należy wysłać pod adresem Programu 1 PR S.A.      z dopiskiem  "Choinki Jedynki - Reklamacja". Reklamacje zostaną rozpatrzone przez komisję regulaminową w ciągu 7 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym. Decyzje komisji regulaminowej są ostateczne i uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo odwołania od nich.
§ 10
Inne postanowienia
1. Regulamin Konkursu jest dostępny w Redakcji Wiedzy i Edukacji  Programu 1 Polskiego Radia S.A. oraz na stronie internetowej Polskiego Radia S.A.
2. Otrzymane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Konkursu

„Choinki Jedynki”

 

 

 

_______________________________________

(imię i nazwisko rodzica / opiekuna*)

 

_______________________________________

(adres)

 

_______________________________________

(nr telefonu)

 

_______________________________________

(nr i seria dow. osob.)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

  1. Jako  rodzic/opiekun* działając w imieniu i na rzecz Uczestnika/Uczestniczki* Konkursu

 

(imię, nazwisko, wiek)

 niniejszym:

  •  wyrażam  zgodę na jego/jej* udział w Konkursie „Choinki Jedynki” organizowanym przez Polskie Radio S.A na zasadach określonych w  Regulaminie, z którymi się zapoznałem i które akceptuję.
  1. Przenoszę nieodpłatnie na własność Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” przesłany/e  egzemplarze  utworu(ów) – pracy (prac) plastycznych oraz przenoszę  prawo do korzystania i rozporządzania z niego/nich w sposób nieograniczony terytorialnie           i czasowo na następujących polach eksploatacji:

- wprowadzenie i rozpowszechnianie w sieci  Internet,

- utrwalenie techniką poligraficzną i zwielokrotnienie w prasie.

3. Wyrażam zgodę na pierwsze publiczne udostępnienie egzemplarza pracy (prac) plastycznych Uczestnika.

4.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Polskie Radio S.A. w celu realizacji Konkursu „Choinki Jedynki”

5. Wyrażam zgodę na podanie publicznie  imienia i nazwiska Uczestnika/Uczestniczki *          w razie wygranej w Konkursie

 

 

                                                                                  _________________________________

(data i podpis rodzica/opiekuna)

 

*- niewłaściwe skreślić

 


« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW