Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Konkurs ogólnopolski plastyczny

2017-01-03 21:54:45, komentarzy: 0

Regulamin konkursu plastycznego

„Stok nie jest dla bałwanów”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:

1.1. Organizatorzy: Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa oraz

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego

ul. Dębowa 6/1, 30-308 Kraków.

1.2. Konkurs rozpoczyna się 15 grudnia 2016 r. i trwa do 20 lutego 2017 r. (decyduje data

wpływu pracy do organizatora).

1.3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 lutego 2017 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

2.1. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby urodzone w 2001 roku bądź później.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie określonym w pkt. 1.2

pracy konkursowej oraz wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez opiekuna prawnego

na adres: Komenda Główna Policji - Biuro Prewencji, ul. Puławska 148/150, 02-514

Warszawa.

2.3. Spełnienie warunku uczestnictwa w konkursie, wskazanego w pkt. 2.2 oznacza

akceptację wszystkich punktów Regulaminu konkursu.

2.4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do nich

z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań operatorów pocztowych lub firm

kurierskich.

2.5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub

danych osób trzecich przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje

odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody.

3. TEMAT KONKURSU:

3.1. Tematem konkursu „Stok nie jest dla bałwanów” jest zilustrowanie Dekalogu Reguł

Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

4. ZASADY KONKURSU:

4.1. Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką

rysunkową lub malarską, pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o maksymalnym

formacie A3. Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być przygotowane przy użyciu

programów komputerowych.

4.2. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane indywidualnie. Nie mogą być

wykonane grupowo.

4.3. Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych.

4.4. Format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy

plastycznej nie może być mniejszy niż A5 (148 mm × 210 mm) i większy niż A3 (297 mm

× 420 mm).

4.5. Do pracy/prac konkursowej/ych Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące

informacje o sobie:

a) imię i nazwisko,

b) rok urodzenia,

c) numer telefonu i adres e-mail opiekuna prawnego,

d) wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu podpisaną przez opiekuna prawnego.

4.6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie została

wykonana przez inne osoby.

4.7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na prezentowanie

pracy na stronach internetowych należących do Organizatorów oraz w publikacjach przez

nich wydawanych.

4.8. Konkurs jest moderowany przez Organizatorów. Moderacja w konkursie polega na

prawie Organizatorów do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania

o tym Uczestnika, pracy, która:

a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,

b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,

c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie

(np. obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),

d) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w pkt. 4.4,

e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie konkursu.

4.9. Organizator nie odsyła prac przesłanych na konkurs.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:

5.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatorów.

5.2. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

a) wartość artystyczna pracy,

b) wiek autora pracy,

c) spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu, określonym w pkt. 3.1.

5.3. Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt. 5.2, przyzna nagrody rzeczowe:

a) 2 nagrody główne,

b) 4 wyróżnienia.

5.4. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5.5. Organizator ma prawo do zmiany ilości przyznawanych nagród.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:

6.1. Po rozstrzygnięciu konkursu lista laureatów zostanie opublikowana na stronie

internetowej www.policja.pl.

6.2. Opiekunowie laureatów nagród głównych oraz wyróżnień w konkursie zostaną

powiadomieni o wygranej telefonicznie i mailowo.

6.3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na ogólnopolskim finale konkursu. O miejscu

i dacie uroczystości opiekunowie prawni laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie.

6.4. Nagrodę główną w konkursie należy odebrać osobiście. Koszty związane z dojazdem

i pobytem podczas finału konkursu pokrywa uczestnik.

6.5. Nagroda przepada w przypadku braku możliwości skontaktowania się z laureatem

w terminie do 3 marca 2017 roku.

6.6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych, o których mowa w pkt. 4.5 może

być podstawą odmowy wydania laureatowi nagrody.

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w odbiorze

nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata konkursu.

6.8. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie

konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto, uczestnicy konkursu wyrażają zgodę

na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz wieku, informacji o otrzymanej nagrodzie

na stronach internetowych Organizatorów, w publikacjach wydawniczych Organizatorów

oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników

konkursu.

6.9. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich

danych do celów konkursu.

7. PRAWA AUTORSKIE:

7.1. Uczestnik konkursu (jego opiekun prawny) poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że

przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do

przesłanej pracy.

7.2. Uczestnik konkursu (jego opiekun prawny) upoważnia nieodpłatnie Organizatorów do

korzystania z pracy (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu,

a w szczególności, choć niewyłącznie, w wydawnictwach i pozostałych mediach

Organizatorów, w zakresie wszystkich pól eksploatacji.

7.3. Uczestnik (jego opiekun prawny) wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa prac

rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.4. Uczestnik (jego opiekun prawny) wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie

następujących danych: imię, nazwisko oraz wiek.

7.5. Uczestnik (jego opiekun prawny) zgadza się na publikację swojego wizerunku

wykonanego podczas uroczystości wręczania nagród.

7.6. Ponadto Uczestnik (jego opiekun prawny) zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za

korzystanie z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia

za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego

udostępniania prac.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

8.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.policja.pl.

8.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: wp.bprew@policja.gov.pl.

8.3. Złamanie ustaleń Regulaminu konkursu przez Uczestnika może oznaczać jego

wykluczenie z uczestnictwa w konkursie.

8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW