Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Międzynarodowy konkurs plastyczny "Samochód marzeń"

2017-01-03 21:57:52, komentarzy: 0

REGULAMIN Konkursu plastycznego

„Samochód marzeń 2017” / „The 11th TOYOTA Dream Car Art Contest”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.            Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady Konkursu plastycznego

„Samochód marzeń 2017” / „The 11th TOYOTADream CarArt Contest”.

2.            Organizatorem Konkursu plastycznego „Samochód marzeń 2017” /

„The 11th TOYOTA Dream Car Art Contest” („Konkurs”) jest Toyota

Motor Corporation z siedzibą w Toyota City w Japonii, 1 Toyota-cho,

Toyota, Aichi, 471 8571 Japan („Organizator”), zaś określone

czynności związane z przygotowaniem i koordynacją przebiegu

Konkursu na zlecenie Organizatora realizować będzie Toyota Motor

Poland Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy

ul. Konstruktorskiej 5 („Biuro Konkursu”).

3.            Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

4.            Konkurs realizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest

częścią ogólnoświatowego konkursu XI edycji „TOYOTA Dream Car Art

Contest” prowadzonego przez Organizatora.

5.            Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Konkurs będzie trwał od dnia

15 grudnia 2016 r. (rozpoczęcie Konkursu) do dnia 10 marca 2017 r.

(ogłoszenie wyników Konkursu).

6.            Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej www.toyota.pl oraz

możebyć,nawniosek,udostępnionydowgląduwsiedzibieBiuraKonkursu.

7.            Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu,

reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki

Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

8.            Celem Konkursu jest wyróżnienie autorów prac potwierdzających ich

pomysłowość, kreatywność i umiejętności twórcze.

9.            Prace konkursowe powinny być oryginalnymi dziełami Uczestników.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1.            Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która nie ukończyła

16 roku życia („Uczestnicy”, „Uczestnik”). W momencie zgłaszania

pracy konkursowej Uczestnik powinien legalnie zamieszkiwać na

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wiek Uczestnika powinien się

zgadzać z kategorią wiekową wskazaną w Formularzu zgłoszeniowym.

2.            W Konkursie mogą brać udział dzieci pracowników Organizatora,

Biura Konkursu, właścicieli oraz pracowników stacji dealerskich Toyoty

i Lexusa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

III. ZASADY KONKURSU

1.            Pracą konkursową („Praca konkursowa”) jest opracowanie dowolnej

pracy nawiązującej do tytułu Konkursu plastycznego „Samochód marzeń

2017” / „The 11th TOYOTADream CarArt Contest”.Uczestnik może zgłosić

dowolną liczbę Prac konkursowych podwarunkiem, że każda z nich zostanie

dostarczona bezpośrednio do wybranej przez siebie stacji dealerskiej Toyoty

lub wysłana z oddzielnym Formularzem zgłoszeniowym na adres Biura

Konkursu. Niezależnie od liczby zgłoszonych Prac konkursowych Uczestnik

możezdobyćtylkojednąnagrodę.PrzezstacjędealerskąToyotywrozumieniu

niniejszego Regulaminu należy również rozumieć autoryzowanego

sprzedawcęToyotylubautoryzowanąstacjęobsługiToyoty.

2.            Prace konkursowe* powinny zostać wykonane na papierze o wymiarach

270–300 mm na 420–450 mm, w pionie lub poziomie. Wymiary

te odpowiadają rozmiarowi kartki A3 lub wymiarom gazety. Prace

konkursowe powinny być wykonane odręcznie, prace stworzone

cyfrowo lub z użyciem technik graficznych nie będą przyjmowane.

Ilustracje powinny być kolorowe; wymagane jest zakomponowanie całej

kartki, włącznie z tłem, a nie jedynie sylwetki pojazdu. Uczestnik może

wykorzystać dowolny rodzaj papieru i posłużyć się dowolną techniką

narysowanialubnamalowanianieprzestrzennej,całkowiciepłaskiejpracy

(kredki, pastele, akwarele, mazaki itp.). Dopuszczalne są wydzieranki

i wyklejanki, pod warunkiem ścisłego przylegania wszystkich elementów

dopłaszczyznykartki**.Ocenieniebędąpodlegaćpraceprzypominające

poprzednio nagrodzone, znane dzieła lub zawierające znaki, symbole

i postacie objęte ochroną prawną.

*              Każda Praca konkursowa powinna być opatrzona tytułem i opisem oddającym ideę

innowacyjnychfunkcji, zadań,wyglądu itp.przedstawianegoplastyczniepojazdu.

**           Prosimy o dobór właściwego, sztywnego papieru w rozmiarze A3, odpowiednie

opakowanie i zabezpieczenie pracy.

3.            W celu wzięcia udziału w Konkursie i uzyskania statusu Uczestnika

Konkursu, obydwoje rodzice bądź opiekun prawny osoby, o której

mowa w pktII. 1. Regulaminu, powinni:

–             wypełnić odręcznie formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi

załącznik nr 1 do Regulaminu („Formularz zgłoszeniowy”), drukując

wzór ze strony internetowej www.toyota.pl, www.toyotakids.pl lub

www.toyotajuniors.pl i opatrującwłasnoręcznym podpisem

–             i dostarczyć wykonaną przez Uczestnika pracę plastyczną wraz

z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym:

                 a.           osobiście do wybranej przez siebie stacji dealerskiej Toyoty lub

                 b.           pocztą lub kurierem na adres Biura Konkursu

                 nie później niż do dnia 15 lutego 2017 r. (w  przypadku, o  którym

mowa w  pkt (b), o  dacie zgłoszenia decyduje data nadania na

poczcie/kurierowi). Odpowiedzialność Organizatora za opóźnienie

w  doręczeniu w  przypadku wskazanym w  pkt (b) powyżej jest

wyłączona. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony

w  całości, we wszystkich polach wskazanych do wypełnienia,

i zawierać wszystkie ujęte w nim oświadczenia dotyczące Uczestnika

Konkursu.

4.             Zgłoszenie niespełniające warunków określonych w Regulaminie,

w tym dokonane bez wykorzystania Formularza zgłoszeniowego,

doręczone w inny sposób niż wskazany w Regulaminie lub

niezawierające wszystkich niezbędnych elementów, nie będzie

rozpatrywane. Uczestnik Konkursu, który złoży więcej niż jedno

zgłoszenie pod różnymi nazwiskami/pseudonimami, zostanie

wykluczony z Konkursu.

5.             Złożenie zgłoszenia stanowi przystąpienie do Konkursu i jest

jednoznaczne z zaakceptowaniem przez rodziców lub opiekunów

prawnych Uczestnika Konkursu postanowień Regulaminu oraz

akceptacją faktu, że werdykt jury powołanego zarówno przez

Organizatora, jak i Biuro Konkursu jest ostateczny.

6.             Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia od udziału

w Konkursie zgłoszeń zawierających prace uprzednio publikowane,

biorące udział w innych konkursach, które mogą naruszać prawa

autorskie osób trzecich oraz te, w stosunku do których zachodzi

podejrzenie, że nie zostały wykonane samodzielnie. Rodzice

Uczestników lub opiekun prawny mogą zostać poproszeni przez Biuro

Konkursu o potwierdzenie faktu, że zgłoszona do Konkursu praca nie

była nigdzie publikowana, nie brała udziału w innym konkursie oraz że

nie narusza praw autorskich osób trzecich.

7.             Nadesłane przezUczestnikówKonkursu zgłoszeniawraz z załącznikami

nie podlegają zwrotowi.

8.             Formularz zgłoszeniowy z podpisem jednego rodzica będzie

akceptowany w przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej

wyłącznie przez jednego rodzica. Podpis opiekuna prawnego jest

wymagany w przypadku jego ustanowienia dla Uczestnika Konkursu.

9.             Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać również podpis każdego

Uczestnika Konkursu.

10.          W każdymFormularzuzgłoszeniowymnależywypełnićnastępującepola:

                 1.           Kategoria wiekowa

                 2.           Tytuł pracy konkursowej

                 3.           Idea pojazdu marzeń Toyoty przedstawionego przez Uczestnika

                 4.           Imię i nazwisko Uczestnika

                 5.            Wiek i data urodzenia Uczestnika

                 6.            Płeć Uczestnika

                 7. Imiona/imię rodziców/rodzica lubprawnychopiekunów/prawnego

opiekuna Uczestnika

                 8.            Adres z kodem pocztowym

                 9.            Numertelefonu i numerfaksu (jeśli jest dostępny)

                 10. Adres e-mail(jeśli jest dostępny)

                 11. Podpisy rodziców/rodzica lub opiekunów prawnych/opiekuna

prawnego wyrażające akceptację warunków Regulaminu Konkursu

oraz datę wypełnienia Formularza.

11.           Uczestnik oraz jego rodzice lub prawni opiekunowie:

                 a. powinni mieć prawo do legalnego przebywaniana terytorium Japonii

                 b. powinni wyrażać chęć i mieć możliwość odbycia podróży do Japonii

w terminie wskazanym przez Organizatora oraz

                 c. muszą akceptować fakt, iż Organizator nie gwarantuje ani nie ponosi

odpowiedzialności za wydanie wizy upoważniającej do przebywania

na terytorium Japonii.

IV.          JAK DOSTARCZYĆ PRACĘ NA KONKURS?

Prace konkursowe powinny zostać doręczone w następujący sposób:

a.            osobiście do wybranej stacji dealerskiej Toyoty* lub

b.            pocztą lub kurierem na adres Biura Konkursu:

                 Biuro Konkursu plastycznego „Samochód marzeń 2017” / „The 11th

TOYOTA Dream Car Art Contest”, Toyota Motor Poland Co. Ltd. sp. z o.o.,

Konstruktorska5,02-673Warszawa

*             Adresy wszystkich autoryzowanych stacji dealerskich Toyoty znajdują się na

stronie www.toyota.pl.

V. OCENA PRAC

1.            Tylko te Prace konkursowe, które spełniają powyższe kryteria,

będą uczestniczyły w Konkursie krajowym, którego rozstrzygnięcie

nastąpi w marcu 2017 r., oraz Konkursie międzynarodowym, którego

rozstrzygnięcie nastąpi w sierpniu 2017 r.

2.            Trzy najlepsze prace w każdej z trzech kategorii wiekowych w Konkursie

krajowym (łącznie 9 najlepszych prac) weźmie udział w Konkursie

międzynarodowymi zostanieocenionewczerwcu2017r.wJaponii.Prace

zgłoszone do Konkursu krajowego i międzynarodowego będą oceniane

przez jury i ekspertów zewnętrznych wyznaczonych przez Organizatora

i Biuro Konkursu pod względem ich oryginalności oraz kreatywności,

pomysłowości iosobistychumiejętnościtwórczychichautorów.

3.            Jury Konkursu międzynarodowego wyłoni zwycięzców Nagród

głównych (Złoto, Srebro i Brąz) i Finalistów, a spośród nich autora,

któremu przyznana zostanie Nagroda specjalna. Miejsca w rankingu

przyznane Uczestnikom Konkursu międzynarodowego nie muszą

odpowiadać miejscom zajętym w rankingu Konkursu krajowego.

Wykluczone jest przyznanie nagrody głównej laureatowi poprzedniej

edycji konkursu w tej samej kategorii wiekowej.

Wszystkie decyzje podjęte przez sędziów są ostateczne.

VI.          OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1.            WynikiKonkursuzostanąogłoszonenastroniewww.toyota.pl.Zwycięzcy

Konkursu zostanąwybrani oddzielniew trzech kategoriachwiekowych:

                 I kategoria wiekowa: poniżej 8 lat

                 II kategoria wiekowa: 8–11 lat

                 III kategoria wiekowa: 12–15 lat

                 Zwycięzcy Konkursu krajowego i  Konkursu międzynarodowego

zostaną powiadomieni o swojej wygranej przez Biuro Konkursu.

2.            Organizator wymaga podpisania przez rodzica (rodziców) lub

opiekuna prawnego zgody na podanie danych osobowych Uczestnika

Konkursu do wiadomości publicznej. W  przypadku niepodpisania

takiej deklaracji nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi, który

zajmuje następne miejsce w rankingu.

3.            Beneficjentem nagrody przyznanej w  Konkursie jest autor

nagrodzonej pracy, a  nie jego rodzice (rodzic) lub opiekun prawny.

Zaangażowanie rodziców/opiekunów zwycięzcy Konkursu

w  jakichkolwiek czynnościach związanych z  Konkursem nie

upoważnia rodziców/opiekunów zwycięzcy do wysuwania

jakichkolwiek roszczeń i  żądań w  stosunku do Organizatora i  Biura

Konkursu. W przypadku, gdy zawiadomienie o przyznanej nagrodzie

i  sama nagroda nie mogą być doręczone lub zostaną odesłane jako

nieodebrane, nagroda ta zostanie przekazana Uczestnikowi, który

zajmuje następne miejsce w rankingu.

4.            W  przypadku, gdy zwycięzca nagrody głównej z  jakichkolwiek

powodów nie może wyjechać do Japonii w  wyznaczonym terminie,

nie przysługuje mu prawo do otrzymania rekompensaty finansowej

lub ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany wyjazd.

Rekompensata finansowa lub ekwiwalent pieniężny nie przysługuje

również w  przypadku nagród w  Konkursie krajowym. Uprawnienie

do korzystania z określonych w niniejszym Regulaminie nagród jest

niezbywalne.

5.            Uczestnik, który złamie którąkolwiek z zasad Regulaminu i warunków

Konkursu, zostanie wykluczony z Konkursu i pozbawiony nagrody.

6.            Organizator i Biuro Konkursu nie będą przyjmować żadnych zapytań

i zażaleń dotyczących wyników Konkursu krajowego i  Konkursu

międzynarodowego.

VII. NAGRODY

1.            Nagrody dla uczestników, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w trzech

kategoriach wiekowych w Konkursie krajowym, to:

a. za zajęcie trzeciego miejsca – iPod touch* 32 GB o wartości

rynkowej 1199 zł (słownie: tysiąc sto dziewięćdziesiąt dziewięć

złotych) oraz nagroda pieniężna w wysokości 133,22 zł (słownie:

sto trzydzieści trzy złote 22/100),

                 b.           za zajęcie drugiego miejsca – iPad Air 2* 32 GB o wartości

rynkowej 1999 zł (słownie: tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt

dziewięć złotych) oraz nagroda pieniężna w wysokości 222,11 zł

(słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote 11/100),

                 c.           za zajęcie pierwszego miejsca – iPad Pro 9,7" 32 GB o  wartości

rynkowej 3499 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt

dziewięć złotych) oraz nagroda pieniężna w  wysokości 388,78 zł

(słownie:trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 78/100).

*             iPad i iPod są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA

i innych krajach. Firma Apple Inc. nie współuczestniczy w organizacji ani nie

sponsoruje Konkursu plastycznego „Samochód marzeń 2017”.

2.            Zdobywcy złotej, srebrnej i brązowej nagrody oraz najlepsi Finaliści

w każdej kategorii wiekowej Konkursu międzynarodowego zostaną

nagrodzeni wycieczką do Japonii. Organizator pokrywa koszty biletu

lotniczego w klasie ekonomicznej, wydatki związane z uzyskaniem wizy

uprawniającej do pobytu na terytorium Japonii oraz dodatkowe koszty

podróży po Japonii i zakwaterowania określone przez Organizatora.

Zwycięzcy pokrywają koszty podróży na i z lotniska w swoim kraju oraz

koszty podatkowe.

3.            Wyznaczone dni i godziny wylotu nie mogą być zmienione.

Wycieczka zorganizowana zostanie pod koniec sierpnia 2017 r.

Biuro Konkursu przedstawi Zwycięzcom program wycieczki

w późniejszym terminie. Organizator zastrzega sobie prawo

do zastąpienia nagród w  przypadku ich niedostępności

odpowiednikami równej wartości.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

                 Dane osobowe Uczestnika Konkursu oraz jego rodziców/opiekunów

prawnych będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatora

i Biuro Konkursu jedynie w celach organizacji Konkursu krajowego

oraz Konkursu międzynarodowego. Dane osobowe mogą być

przekazywaneautoryzowanymdealeromorazagencjomreklamowym,

promocyjnym, marketingowym i doradczym współpracującym

zOrganizatoremiBiuremKonkursu,atakżemogąbyćwykorzystywane

w celach przetwarzania danych oraz organizacji i zarządzania oboma

etapami Konkursu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.            O ile prawo nie stanowi inaczej, Organizator i Biuro Konkursu

nabywają prawo do rozpowszechniania, używania, dostosowywania,

edytowania i wielokrotnego publikowania Prac konkursowych

w  dowolny sposób, we wszystkich mediach, w każdym kraju

i pod każdą jurysdykcją zarówno w celach komercyjnych, jak

i niekomercyjnych bez obowiązku ujawniania tożsamości autora

danej pracy i bez obowiązku uiszczania jakiejkolwiek dodatkowej

należności autorowi tej pracy.

2.            Zgłoszenie Pracy konkursowej jest równoznaczne z dokonaniem

cesji wszelkich praw, tytułów i udziałów, w tym wszystkich praw

patentowych, do wzoru, autorskich i innych na rzecz Organizatora

i Biura Konkursu.

3.            Organizator i Biuro Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za

zagubienie, dostarczenie po czasie, uszkodzenie lub niewłaściwe

opłacenie zgłoszonych Prac konkursowych podczas ich przesyłania.

4.            Uczestnik Konkursu oraz jego rodzice/opiekunowie prawni

wyrażają zgodę na bycie fotografowanym i filmowanym podczas

uroczystości i wydarzeń związanych bezpośrednio z każdym

etapem Konkursu oraz zamieszczanie materiałów fotograficznych

i filmowych ze swoją podobizną na stronach internetowych,

w broszurach i innych materiałach wydanych przez Organizatora

i Biuro Konkursu.

5.            Laureaci Konkursu krajowego, którzy przechodzą do kolejnego etapu

– Konkursu międzynarodowego, oraz ich rodzice/opiekunowie

wyrażają zgodę na poniższe warunki:

a. wszystkie ewentualne skargi i  zażalenia dotyczące Konkursu

międzynarodowego będą rozpatrywane w jurysdykcji japońskiej

w Tokio,

b.            zgłaszający skargę czy zażalenie podporządkowani są jurysdykcji

sądów w Tokio w Japonii,

c.                           jurysdykcja Japonii jest jedyną i  ostateczną we wszelkich

kwestiach spornych dotyczących Konkursu międzynarodowego

z pominięciem przepisów dotyczących konfliktu praw.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW