Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Ogólnopolski konkurs ekologiczny dla przedszkoli

2016-03-31 23:14:29, komentarzy: 0

Załącznik do Uchwały Nr 248/126/16

Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 16 lutego 2016 r.

 

 

Regulamin

VIII edycji konkursu o tematyce ekologicznej dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego pn.: „Łąki, puszcze, parki i doliny rzeczne – czyli mazowieckie zakątki bajeczne”

 

§ 1.

 

1.     Organizatorem VIII edycji konkursu o tematyce ekologicznej dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego pn.: „Łąki, puszcze, parki i doliny rzeczne – czyli mazowieckie zakątki bajeczne’’ jest Województwo Mazowieckie.

2.     Tematem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu jest promowanie walorów przyrodniczych Mazowsza.

§ 2.

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu województwa mazowieckiego.

4.     Termin rozpoczęcia Konkursu wyznacza się na 1 marca 2016 r.

5.     Zakończenie Konkursu przewiduje się na czerwiec 2016 r.

6.     Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali.

 

§ 3.

1.     Konkurs jest organizowany w ramach realizacji priorytetów i celów Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.

2.     Celem Konkursu jest:

1)     promocja i ochrona przyrody w regionie;

2)     popularyzacja wśród najmłodszych mieszkańców Mazowsza wiedzy na temat miejsc atrakcyjnych przyrodniczo;

3)     rozwijanie wśród dzieci zmysłu plastycznego i kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją ekologiczną;

4)     motywowanie dzieci do zachowań proekologicznych.

 

§ 4.

1.     Prace przeznaczone na Konkurs muszą ściśle dotyczyć tematu Konkursu – zgodnie z § 1 
i obejmować zagadnienia związane z promocją przyrody oraz miejscami atrakcyjnymi krajobrazowo.

 1. Udział w Konkursie polega na wykonaniu według własnego pomysłu pracy plastycznej dwuwymiarowej
  – płaskiej z dowolnych materiałów z zastosowaniem różnorodnych technik, na papierze
  formatu A1 (841 mm x 594 mm) lub  A2 (594 mm x 420 mm), przez troje dzieci.
 2. Spośród prac wykonanych w przedszkolu, dyrektor przedszkola wskazuje tylko jedną pracę, wykonaną przez troje dzieci, która zostanie zgłoszona do Konkursu.
 3. Organizator dopuszcza pomoc osoby dorosłej – nauczyciela (1 osoba) przy wykonaniu pracy konkursowej, przy czynnościach, które nie mogły zostać samodzielnie i bezpiecznie wykonane przez dzieci.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wystawiane i nagradzane w innych konkursach.

 

§ 5.

 1. Zgłoszenie do Konkursu obejmuje:

1)     pracę konkursową przygotowaną zgodnie z zasadami określonymi w § 4;

2)     kartę zgłoszeniową - załącznik do Regulaminu, podpisaną przez dyrektora przedszkola oraz rodziców dzieci, które przygotowały pracę zgłaszaną do Konkursu.

 1. Każda praca powinna być opisana (imię i nazwisko dzieci, wiek, dokładna nazwa i adres przedszkola oraz tytuł pracy, imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za przygotowanie pracy). Prace zgłoszone
  na Konkurs nie spełniające wymogów zawartych w § 4 i § 5 ust. 1 i 2 zostaną wykluczone z Konkursu.
 2. Prawa majątkowe do nadsyłanych prac konkursowych z chwilą ich przejęcia nabywa Organizator Konkursu. Prawa te obejmują wykorzystanie całości lub części pracy oraz są nieograniczone czasowo, ilościowo
  i terytorialnie.
 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego nadesłanej pracy w terminie do dnia 1 października 2016 r.
  Po tym czasie Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość przekazania prac do niszczenia.
 4. Koszty przygotowania i przesłania pracy konkursowej oraz zgłoszenia do udziału w Konkursie ponosi zgłaszający się do Konkursu.

 

 

§ 6.

 1. Zgłoszenia do Konkursu należy doręczyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa do dnia
  25 kwietnia 2016 r.
  W przypadku prac przesyłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez pocztę oraz inne osoby doręczające przesyłki. W szczególności Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek.

 

§ 7.

 1. Na potrzeby realizacji Konkursu Marszałek Województwa Mazowieckiego w drodze zarządzenia powoła Komisję Konkursową.
 2. W ramach Konkursu – Komisja Konkursowa na posiedzeniu zamkniętym dokona oceny prac konkursowych nadesłanych na Konkurs – a następnie wyłoni laureatów I, II, III miejsca oraz przyzna sześć wyróżnień.
 3. Informacje o wynikach oraz protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej pozostają w tajemnicy do czasu
  ich ogłoszenia podczas uroczystej gali dla laureatów Konkursu.
 4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
 5. Miejsce i termin uroczystej gali zostanie określony w zaproszeniach.

 

§ 8.

Kryteriami oceny prac konkursowych będą: zgodność tematyczna, pomysłowość, oryginalność, samodzielność wykonania.

 

§ 9.

 1. W ramach Konkursu przewiduje się następujące nagrody:

1)     nagrody rzeczowe dla przedszkoli, które zajęły I, II, III miejsce w konkursie;

2)     nagrody rzeczowe dla przedszkoli, które otrzymały wyróżnienia;

3)     nagrody dla dzieci przygotowujących prace konkursowe, które zdobyły I, II, III miejsce oraz wyróżnienia;

4)     nagrody – upominki dla nauczycieli odpowiedzialnych za przygotowanie prac.

 1. Dodatkowym uhonorowaniem najlepszych prac będzie umieszczenie ich zdjęć na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego - www.mazovia.pl, a także czasowa ekspozycja w siedzibie Organizatora Konkursu.

 

§ 10.

 1. Regulamin Konkursu wraz z załącznikiem zostanie:

1)     udostępniony na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie –www.mazovia.pl;

2)     przesłany w formie elektronicznej do gmin i placówek oświatowych z terenu województwa mazowieckiego.

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest także w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie, a szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod następującymi mailami:

katarzyna.kowalczuk@mazovia.pl; katarzyna.kolarz@mazovia.pl; olga.lipska@mazovia.pl

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu VIII edycji konkursu

o tematyce ekologicznej dla przedszkoli

z terenu województwa mazowieckiego

pn.: „Łąki, puszcze, parki i doliny rzeczne

– czyli mazowieckie zakątki bajeczne”

 

 

……………………….

Pieczęć przedszkola

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

do VIII edycji konkursu o tematyce ekologicznej dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego pn.: ,,Łąki, puszcze, parki i doliny rzeczne – czyli mazowieckie zakątki bajeczne’’

 

Tytuł pracy

Imię i nazwisko dziecka/ci biorącego/ych udział w przygotowaniu pracy 

Imię i nazwisko

oraz podpis opiekuna

 

…………………………………….

…………………………………….

 

 

 1. …………………………..
 2. …………………………..
 3. ……………………………

 

…………………………….

 

 

Ogólna liczba dzieci przedszkolnych biorących udział w przygotowaniu wszystkich prac  …………

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do celów konkursowych zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Wyrażam zgodę na umieszczenie danych dziecka w zakresie: imię i nazwisko, miejscowość, na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego, w prasie, w mediach oraz w wydawnictwach promujących województwo mazowieckie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do dostępu do treści danych dziecka i ich poprawieniu. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: administratorem danych osobowych w VIII edycji konkursu o tematyce ekologicznej dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego pn. ,,Łąki, puszcze, parki i doliny rzeczne – czyli mazowieckie zakątki bajeczne’’ organizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest:

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

 

 

 

 

Imię i nazwisko oraz podpis rodzica dziecka/opiekuna prawnego

 1. ………………..
 2. ………………..
 3. ………………..

 

 

 

 

 

…………………………………………

 

Data i podpis dyrektora przedszkola

 

 

 

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW