Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Ogólnopolski konkurs plastyczno- fotograficzny

2019-02-25 19:56:16, komentarzy: 0

Ogólnopolski konkurs 

 

Regulamin konkursu plastyczno-fotograficznego pn. „Stok nie jest dla bałwanów”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:

1.1. Organizatorem konkursu jest Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-514 Warszawa.

1.2. Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego ul. Dębowa 6/1 30-308 Kraków, Polski Związek Narciarski ul. Mieszczańska 18/3 30-313 Kraków.

1.3. Konkurs rozpoczyna się 12 stycznia 2019 r. i trwa do 1 marca 2019 r. (decyduje data wpływu do Komendy Głównej Policji).

1.4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 marca 2019 r.

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu trwania konkursu i jego rozstrzygnięcia.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

2.1. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby urodzone w 2003 roku bądź później.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie określonym w pkt. 1.2. pracy konkursowej oraz wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez opiekuna prawnego na adres: Komenda Główna Policji - Biuro Prewencji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.

2.3. Spełnienie warunku uczestnictwa w konkursie, wskazanego w pkt. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu konkursu.

2.4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do nich z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań operatorów pocztowych lub firm kurierskich.

2.5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody.

3. TEMAT KONKURSU:

Tematem konkursu „Stok nie jest dla bałwanów” jest zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

 

ZASADY KONKURSU:

4.1. Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub fotograficzną pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3. Prace zgłaszane do konkursu mogą być również przygotowane przy użyciu programów komputerowych. Można łączyć poszczególne techniki w jednej pracy.

4.2. Do konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3. osób) w dwóch kategoriach wiekowych: a) kat. I – wiek: 5-10 lat (rysunek, fotografia), b) kat. II- wiek: 11-16 lat (plakat, fotografia).

4.3. Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać maksymalnie 1. pracę konkursową.

4.4. Format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy plastyczno-fotograficznej nie może być większy niż format A3 (297 mm × 420 mm). Organizator zastrzega, by nie przysyłać prac wyklejanych plasteliną, kaszami, makaronem, ryżem i innymi produktami spożywczymi, brokatem, liśćmi itp., prac ze styropianu, prac wykonanych na szkle oraz prac przestrzennych.

4.5. Do pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje o sobie/osobach: a) imię i nazwisko, b) rok urodzenia, c) numer telefonu i adres e-mail opiekuna prawnego, d) wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu podpisaną przez opiekuna prawnego.

4.6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca została wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu.

4.7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na prezentowanie pracy na stronach internetowych należących do Organizatora i Partnerów oraz w publikacjach przez nich wydawanych.

4.8. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, pracy, która: a) narusza prawo obowiązujące w Polsce, b) narusza prawa i uczucia osób trzecich, c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy), d) nie spełnia podstawowych wymagań określonych w pkt. 4., e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie konkursu.

4.9. Organizator nie odsyła prac przesłanych na konkurs

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:

5.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.

5.2. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów: a) wartość artystyczna pracy, b) spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu, określonym w pkt. 3.

5.3. Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt. 5.2., przyzna nagrody rzeczowe: a) 2. nagrody główne, b) 2 wyróżnienia.

5.4. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5.5. Organizator ma prawo do zmiany ilości przyznawanych nagród.

 

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:

6.1. Po rozstrzygnięciu konkursu lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.policja.pl.

6.2. Opiekunowie laureatów nagród głównych oraz wyróżnień w konkursie zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i mailowo.

6.3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na ogólnopolskim finale konkursu. O miejscu i dacie uroczystości opiekunowie prawni laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną.

6.4. Nagrodę główną w konkursie należy odebrać osobiście. Koszty związane z dojazdem i pobytem podczas finału konkursu pokrywa uczestnik.

6.5. Nagroda przepada w przypadku braku możliwości skontaktowania się z laureatem w terminie do 15 marca 2019 roku.

6.6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych, o których mowa w pkt. 4.5. może być podstawą odmowy wydania laureatowi nagrody.

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata konkursu. 6.8. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto, uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz wieku i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i Partnerów oraz w publikacjach wydawniczych i w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu.

6.9. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów konkursu.

 

Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.policja.pl/bezpiczenstwo-na-stoku.

9.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: wps.bprew@policja.gov.pl.

9.3. Złamanie ustaleń Regulaminu konkursu przez Uczestnika może oznaczać jego wykluczenie z uczestnictwa w konkursie.

9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW