Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS MISYJNY „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI”

2016-09-14 21:42:45, komentarzy: 0

XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS MISYJNY „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI”

 

 

REGULAMIN KONKURSU MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI
NA ROK SZKOLNY 2016/2017


 

"GDZIE MISJONARZE  TAM NADZIEJA"

 

Informacje Ogólne: 

Konkurs Mój Szkolny Kolega z Misji ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Organizatorami i realizatorami Konkursu jest Dzieło Pomocy „Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, przy współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Szczegółowe informacje na temat Konkursu oraz jego regulamin znajdują się na stronie internetowej: www.adgentes.misje.pl

Regulamin sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz. 125).

Korespondencja konkursowa wyłącznie pocztą elektroniczną: e-mail: konkurs@misje.pl

  1. Komitet Organizacyjny i Patronat Honorowy Konkursu:


 W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu Mój Szkolny Kolega z Misji wchodzą m. in.: dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes” KEP, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz Dyrektor Centrum Formacji Misyjnej. Zadaniem Dzieła Pomocy "Ad Gentes" jest przygotowanie i prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.

Patronat honorowy Konkursu Mój Szkolny Kolega z Misji objęli:

Pani Anna Zalewska– Minister Edukacji Narodowej

  1. E. abp Wojciech Polak, Prymas Polski


J.E. bp Jerzy Mazur – Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji,

  1. Cele Konkursu:

  1. Rozwijanie w uczniach wrażliwości i budzenie ducha solidarności z dziećmi i młodzieżą w najuboższych krajach świata.

  1. Integracja uczniów wokół idei otwartości na inne kultury i tolerancji.

  1. Motywowanie społeczności szkolnych do podejmowania różnorodnych inicjatyw misyjnych.

  1. Poznanie rzeczywistości misyjnej i pracy polskich misjonarzy.

  1. Promocja nauczycieli wspierających pracę na rzecz misji.


III. Tematyka Konkursu: 

Konkurs służy odnowieniu i pogłębieniu świadomości misyjnej dzieci i młodzieży oraz ich odpowiedzialności za misje. Tegoroczny temat przewodni proponowany przez organizatorów brzmi: "Gdzie misjonarze – tam nadzieja". Temat Konkursu przypomina dzieciom i młodzieży o tym, że w wielu krajach Azji i Oceanii, Ameryce Południowej i Afryce, sytuacja, w jakiej żyją ich rówieśnicy jest bardzo trudna. Muszą oni zmagać się z wojną, wygnaniem, niedożywieniem i głodem, brakiem dostępu do wody pitnej, praca nieletnich, brakiem dostępu do edukacji, opieki medycznej oraz zdobyczy cywilizacyjnych.

Misjonarze niosą im pomoc rozwojową i humanitarną poprzez dzieła charytatywne, edukacyjne i medyczne. Są obrońcami praw człowieka i walczą z negatywnymi zjawiskami społeczno-kulturowymi, które utrudniają życie dzieci i młodzieży. Poprzez prowadzenie przedszkoli i szkół dają szansę dzieciom i młodzieży zdobycia wykształcenia i zawodu oraz wydźwignięcia się z nędzy. Udział w Konkursie uwrażliwia dzieci i młodzież na trudne problemy współczesnego świata i zachęcić do włączenia się w pomoc rówieśnikom w krajach trzeciego świata. Dzieci mają lepiej poznać realia życia na misjach i formy pracy misjonarzy.

Organizatorzy zalecają uczestnikom korzystanie z następujących materiałów:

  1. a) Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” nr 1-121.

  1. b) Misyjne materiały liturgiczne: Tydzień Misyjny, Kolędnicy Misyjni, Wielki Post i Biały Tydzień; materiały informacyjne na stronie www.adgentes.misje.pl oraz www.misje.pl.  1. c) czasopisma misyjne: „Świat Misyjny” dwumiesięcznik Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, „Misje Dzisiaj”, dwumiesięcznik Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła (http://www.missio.org.pl/misje_dzisiaj/); „Misyjne Drogi”, dwumiesięcznik Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (http://www.misyjnedrogi.pl/); „Misjonarz”, miesięcznik Polskiej Prowincji Księży Werbistów (http://www.misjonarz.pl/); „Misjonarze Kombonianie”, dwumiesięcznik


Instytutu Misyjnego Misjonarzy Kombonianów (http://kombonianie.pl/); „Echo z Afryki i innych kontynentów”, miesięcznik dla rodzin katolickich Sióstr Klawerianek; „Horyzonty Misyjne”, kwartalnik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego http://www.horyzonty.misjesac.pl); „Posyłam Was”, kwartalnik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Chrystusa Króla; „Posłaniec Ducha Świętego”, dwumiesięcznik Zgromadzenia Ducha Świętego (http://www.poslaniec.pl).

  1. Zgłoszenie do Konkursu:


Udział szkoły w XVI edycji Konkursu należy zgłosić on-line na formularzu dostępnym na stronie internetowej do dnia 31.12.2016  r. Przesłanie prac musi nastąpić do dnia 31.03.2017 r.(decyduje data stempla pocztowego). Organizatorzy nie będą przyjmować prac konkursowych od szkół, które w wyznaczonym terminie nie zgłosiły swojego udziału.

Konkurs odbywa się na trzech poziomach edukacyjnych:

  1. Pierwszy etap edukacyjny: klasy 1-3 szkoły podstawowej,

  1. Drugi etap edukacyjny: klasy 4-6 szkoły podstawowej,

  1. Trzeci etap edukacyjny: gimnazjum.

  1. Etapy Konkursu:


Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i centralnego.

Etap szkolny 

  1. Konkurs zostaje ogłoszony na początku roku szkolnego.

  1. W szkole powołuje się koordynatora ds. Konkursu oraz Szkolną Komisję Konkursową, która jest odpowiedzialna za wybór jednej najlepszej pracy w każdej kategorii.

  1. Zwycięskie prace wraz z protokołem Szkolnej Komisji Konkursowej (wzór do pobrania na


stronie www.adgentes.misje.pl) należy przesłać na adres: Dzieło Pomocy „Ad Gentes”,

  1. Byszewska 1, skr. poczt. 112, 03-729 Warszawa 4.

  1. Za prawidłowy przebieg Konkursu na terenie szkoły odpowiada koordynator ds. Konkursu.


Etap centralny 

  1. Centralna Komisja Konkursowa ocenia każdą z nadesłanych prac przyznając określoną liczbę punktów w skali od 1 do 100.

  1. Laureaci zostają wyłonieni na podstawie uzyskanych punktów. Nagradzane są trzy pierwsze prace z każdej kategorii.

  1. Zasady Konkursu w poszczególnych kategoriach:

  1. Prace konkursowe muszą być zgodne z tematem Konkursu oraz odnosić się do podanych źródeł.

  1. Jeśli szkoła podstawowa i gimnazjum tworzą zespół szkół, to powinny być zgłoszone do Konkursu jako dwie odrębne instytucje.

  1. Po zgłoszeniu szkole zostaje nadany numer identyfikacyjny, który powinien być umieszczony w protokole i opisie pracy.

  1. Każda szkoła do etapu centralnego może przesłać tylko jedną zwycięską pracę w danej kategorii konkursowej z każdego poziomu edukacyjnego (w szkole podstawowej są dwa poziomy edukacyjne więc po dwie prace z każdej kategorii).

  1. Każda praca ucznia powinna być opisana według poniższego wzoru: nazwa kategorii, numer identyfikacyjny szkoły, imię i nazwisko ucznia; wiek ucznia; szkoła i klasa; tytuł pracy; pieczęć szkoły


W przypadku nauczyciela: nazwa kategorii, numer identyfikacyjny szkoły; imię i nazwisko nauczyciela; przedmiot nauczania; szkoła; tytuł pracy; pieczęć szkoły.

  1. Jeśli szkoła bierze udział w kilku kategoriach, można zwycięskie prace przesłać razem w jednej kopercie.

  1. Na płycie CD/DVD przesyła się jedynie prace muzyczne.

  1. Przyjmowane będą wyłącznie prace przesłane drogą pocztową lub złożone osobiście (nie drogą elektroniczną i faksem). Prace, które przekraczają wagą 0,5 kg i wielkość: 20 mm x 325 mm x 230 mm powinny być wysłane kurierem. Wszystkie prace nadawane jako paczki wysyłane są kurierem.

  1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac i wykorzystania ich


w dowolnym czasie i w dowolny sposób. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

  1. Do pracy plastycznej i muzycznej powinno być dołączone oświadczenie o ochronie danych osobowych (do pobrania w materiałach konkursowych) – prace bez oświadczenia nie będą oceniane.

  1. Wszyscy nauczyciele zaangażowani w przeprowadzenie Konkursu otrzymają zaświadczenia o udziale.


VII. Kategorie konkursowe 

Organizatorzy Konkursu Mój Szkolny Kolega z Misji proponują uczniom udział kategoriach konkursowych: 1. Literacka; 2. Plastyczna; 3. Muzyczna; 4. Charytatywna.

Nauczyciele biorą udział w kategorii: scenariusz lekcji.

Kategoria literacka:

  1. Praca zgłoszone na konkurs winny być przygotowane samodzielnie przez ucznia/uczniów.

  1. Praca autorska może być przygotowana w dowolnej formie literackiej (wiersz, esej, opowiadanie, list, artykuł prasowy lub wywiad).

  1. Utwór poetycki nie może być dłuższy niż 30 wersów; opowiadanie – maks. 7 stron A4; esej – maks. 5 stron A4; list – maks. 2 strony A4; artykuł prasowy lub wywiad – maks. do 3 stron A4.

  1. Ocenie podlega opracowanie tematu, oryginalność wypowiedzi pisemnej, poprawność stylistyczna i ortograficzna oraz zachowanie określonej formy wypowiedzi.


Kategoria plastyczna:

  1. Praca zgłoszone na konkurs winny być przygotowane samodzielnie przez ucznia/uczniów.

  1. Praca może być wykonana w formie rysunku (węglem, kredką itp.) lub obrazu (akwarelą, farbą olejną itp.). Nie będą przyjmowane prace przestrzenne (np. rzeźby).

  1. Prace muszą być przesłane w oryginale.

  1. Format prac nie może przekraczać wielkości formatu A3 (29,7×42 cm).

  1. Ocenie podlega zgodność z tematem, oryginalność formy plastycznej, estetyka, samodzielność wykonania.


Kategoria muzyczna:

  1. Praca indywidualna lub grupy uczniów (należy podać autora tekstu, muzyki i nazwiska wykonawców).

  1. Utwór muzyczno-wokalny, nagrany w formie dźwiękowej lub wizyjnej, zaopatrzony tytułem, nie przekraczający 5 minut nagrania.

  1. Praca autorska – nie będą akceptowane utwory, będące przeróbką innych, już istniejących.

  1. Tekst i muzyka opracowane przez członków grupy.

  1. Do przesłanej pracy należy dołączyć oświadczenie opiekuna grupy o odpowiedzialności za


prawa autorskie do utworu.

Kategoria charytatywna:

 

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli podejmują w czasie trwania konkursu wybrane przez siebie działania charytatywne (np. loterie, aukcje, festyny, koncerty, itp.), których celem jest wsparcie finansowe projektu „Remont i wyposażenie przyszpitalnego przedszkola w Katondwe (Zambia)". Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP starowiejskie prowadzą przy szpitalu przedszkole, które zapewnia opiekę najuboższym dzieciom z okolicy oraz dzieciom pracowników szpitala. Potrzebny jest remont: zbudowanie sanitariatów, malowanie sal, ogrodzenie i przygotowanie placu zabaw, zakupić stoliki i krzesła oraz zabawki i pomoce dydaktyczne.

Można zaangażować w realizację akcji całą społeczność szkolna oraz parafię.

  1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wszystkie działania, które odbyły się od września 2016 r. do marca 2017 r.

  1. W Konkursie uczestniczą tylko te działania, z których dochód został przeznaczony na projekt wskazany przez organizatorów Konkursu. Nie będą brane pod uwagę wpłaty dokonane na inne cele.

  1. Wymagane jest sprawozdanie po zakończeniu akcji i potwierdzenie jej przeprowadzenia. Potwierdzenia powinien dokonać dyrektor szkoły lub proboszcz parafii. Należy przesłać wraz ze sprawozdaniem kopię dowodu wpłaty lub przelewu na konto: Dzieło Pomocy „Ad Gentes”


Numer konta: PEKAO S.A. I O/Warszawa

66 1240 1037 1111 0010 1498 4506

  1. Oceniając działania w kategorii charytatywnej Centralna Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:

  1. pomysłowość i różnorodność podejmowanych inicjatyw,

  1. liczbę osób zaangażowanych w akcję,

  1. zasięg projektu (klasowy, szkolny, międzyszkolny),

  1. instytucje oraz osoby pozyskane do współpracy.


Kategoria dla nauczycieli – scenariusz lekcji:

  1. Zakres tematyczny scenariusza zajęć powinien być dostosowany do realizowanego programu nauczania na danym etapie edukacyjnym oraz zawierać treści związane z tematem XVI edycji Konkursu.

  1. Scenariusz lekcji może być przygotowany w ramach nauczania różnych przedmiotów szkolnych, zgodnych z programem nauczania z uwzględnieniem tematyki XVI edycji Konkursu.

  1. Scenariusz powinien być napisany według następującego wzoru:  • Imię i nazwisko nauczyciela

  • Nazwa przedmiotu (bloku przedmiotowego, w ramach którego prowadzone są dane zajęcia), poziom kształcenia i etap edukacyjny

  • Temat lekcji

  • Wstęp, cele i metody

  • Pojęcia kluczowe, środki dydaktyczne, materiały pomocnicze

  • Czas i miejsce trwania zajęć

  • Przebieg lekcji (Załączniki: materiały wykorzystane podczas lekcji).  1. Materiały pomocnicze należy wydrukować i dołączyć do scenariusza (w samym tekście


scenariusza znajdują się tylko odniesienia do tych materiałów).

  1. Ocenie podlega: zgodność z tematem, dostosowanie interpretacji tematu do poziomu


edukacyjnego, łatwość przeprowadzenia zajęć, wykorzystanie pomocy, oryginalność ujęcia tematu.

VIII. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin jest jawny, obowiązuje w roku szkolnym 2016/2017 i jest dostępny na

stronach internetowych: www.adgentes.misje.pl. Informacje o wynikach Konkursu

prezentowane będą na stronach: www.adgentes.misje.pl. W sprawach nieuregulowanych

decyzję ostateczną podejmują Organizatorzy Konkursu.
 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Dzieło Pomocy "Ad Genets"

Termin zgłoszeń: 30/12/2016

Termin rozstrzygnięcia: 31 III 2017

Termin ogłoszenia wyników: 10 IV 2017

Nagrody: cenne nagrody książkowe, sprzęt rtv

Przedział wiekowy: 6-16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Typ: indywidualny, grupowy

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW